Bratislava – provinciálný dom

Sme sídlom provinciálnej predstavenej, jej vikárky, sekretariátu, ekonomického, formačného a pastoračného oddelenia našej provincie. Snažíme sa, aby tento dom bol domom prijatia pre všetky sestry. S bratmi verbistami a laikmi spolupracujeme na farskej pastorácii mládeže. Jedna sestra je poverená koordinovať miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov a ďalšia koordinuje miestne stredisko Laury, združenia mladých.

Kremnická 17
851 01 Bratislava
tel/fax: +421 2 63 814 954

Baku – Azerbajdžan

Naša komunita bola oficiálne zriadená 15.septembra 2017 a našou patrónkou je sv. Terézia z Avily.  Sme tri sestry a participujeme na akejkoľvek pastorácií v stredisku a farnosti, ktoré založili naši bratia saleziáni zo Slovenska.

Banská Bystrica

Sme komunitou, ktorá býva v byte v paneláku. Učíme náboženskú výchovu na rôznych školách, pôsobíme v saleziánskom stredisku a zapájame sa do farskej pastorácie.

www.sbb.sk
Javornícka 3
947 11 Banská Bystrica
tel.: +421 43 38 113 95

Bratislava – škôlka

Našou hlavnou prioritou je pôsobenie v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej. Pôsobíme tu ako učiteľky a tiež je nám zverená duchovná starostlivosť o škôlku. Sme štyri a bývame v byte neďaleko škôlky.

www.skolkamazzarellovej.sk
Hrobákova 8
851 02 Bratislava
tel: +421 904 444 597

Bratislava

Sme jednou z komunít, ktorá býva v byte v paneláku. Vyučujeme rôzne predmety na školách. Naším hlavným pastoračným pôsobením je voľnočasová činnosť v saleziánskom stredisku pre deti a mladých na Mamateyovej ulici. V našej pozornosti je aj sociálna práca s mladými, s rodinami a farská pastorácia mladých.

www.mamateyka.sk
Vavilovova 1
851 01 Bratislava
tel: +421 2 62 241 542

Dolný Kubín

Pri našom dome máme zriadené Súkromné centrum voľného času Laura s dvoma menšími ihriskami. Vyučujeme náboženskú výchovu na školách a zapájame sa do farskej pastorácii. Je nám zverená aj koordinácia miestneho strediska saleziánov spolupracovníkov.

www.scvclaura-dk.webnode.sk
Jánoškova 1615/30
026 01 Dolný Kubín
tel: +421 43 58 640 94

Dubnica nad Váhom

Aj my sme tou šťastnou komunitou, ktorá má vo svojich priestoroch zriadené Súkromné centrum voľného času Laura. Na Cirkevnej základnej škole vyučujeme rôzne predmety. Zapájame sa do farskej pastorácií mladých. Venujeme sa tiež skupine našich exalliev.

www.scvcdubnica.blog.cz
Pod kaštieľom 639/30
018 41 Dubnica na Váhom
tel: +421 42 44 200 02

Humenné

Do tretice všetko dobré. Uzatvárame trojicu komunít so Súkromným centrom voľného času Laura. Vyučujeme na školách, v škôlke a realizujeme aktivity farskej pastorácií mladých.

www.scvclaura-humenne.webnode.sk
Lipová 23
066 01 Humenné
tel: +421 57 77 574 65

Košice – Tri hôrky

Sme trojčlennou komunitou bývajúcou v byte v paneláku na Troch hôrkach. Dve pracujeme na bilingválnom gymnáziu Edity Steinovej jedna ako učiteľka a jedna ako sekretárka riaditeľa. Úzko spolupracujeme s bratmi saleziánmi v pastoračnom stredisku pre deti a mladých „Tri Hôrky“ ako aj vo farskej pastorácií mladých a rodín.

www.3horky.sk
Tr. SNP 61/A
040 01 Košice

Košice – Luník

Naším prioritným zameraním je rómska pastorácia detí, mladých a rodín na sídlisku Luník IX. V pastoračnom stredisku v spolupráci so saleziánmi realizujeme voľnočasové aktivity, rovesnícke skupinové aktivity, záujmovú činnosť, prípravu k sviatostiam, výlety, tábory. Vstupujeme do rodín na sídlisku i v rómskej osade a vyučujeme na 2 základných rómskych školách.

www.lunik9.sk
Drábova 12
040 23 Košice
tel: +421 55 64 519 72

Michalovce

Sme jedinou komunitou na Slovensku, ktorá má vo svojich priestoroch zriadenú verejnú kaplnku. Je zasvätená blahoslavenej Laury Vicúňovej. Vyučujeme na školách náboženskú výchovu, venujeme sa voľnočasovej činnosti, stretkám pre deti a mladých. Spolupracujeme na farskej pastorácií mladých. Koordinujeme dve skupiny laikov združenia ADMA. Jedna sestra pracuje ako psychologička a terapeutka.

Cyrila a Metoda 13
071 01 Michalovce
tel: +421 56 64 310 57

Nitra

Naša komunita je zatiaľ poslednou zriadenou komunitou na Slovensku. Hlavným poslaním je rómska pastorácia na Orechovom dvore, kde vyučujeme a asistujeme na základných školách a práca v materskom centre. Okrem toho koordinujeme miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov ASC.

Novomestského 17
949 11 Nitra

Rožňava

Bývame priamo na námestí nášho mesta a pri našej komunite je zriadené krízové stredisko Dominika. Vyučujeme náboženskú výchovu na základných a stredných školách, vedieme voľnočasové aktivity pre deti a mladých v našom dome. Spolupracujeme na farskej pastorácií mladých. Koordinujeme miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov ASC. Pracujeme v diecéznej charite a v predajni Spolku sv. Vojtecha.

www.dominika-no.sk
Námestie baníkov 29
048 01 Rožňava
tel: +421 58 73 464 96

Šamorín – noviciát

Nielenže bývame na Záhradníckej ulici ale my aj sme záhradou nových sestier. Našou prioritou sú dievčatá – novicky, ktoré prechádzajú bezprostrednou prípravou na život sestry saleziánky. Preto všetky sestry participujeme spolu s magistrou na tejto formácií budúcich sestier. Okrem toho vyučujeme na školách. Spolu s novickami spolupracujeme na farskej pastorácií detí a mladých a realizujeme voľnočasovú činnosť v našom dome.

Záhradnícka 21
931 01 Šamorín
tel: +421 31 56 271 49

Trnava+

Do našej komunity prichádzajú dievčatá rozlišovať svoje povolanie. U nás prežijú najmenej dva roky a potom pokračujú v noviciáte intenzívnejšou prípravou na rehoľný život. Spolu vedieme stretká a voľnočasové aktivity pre deti a mladých. Zapájame sa do aktivít v mládežníckom stredisku na Kopánke ako aj do farskej pastorácií mladých a rodín. Vyučujeme rôzne predmety na školách. Viaceré z nás sme zapojené do celoslovenských projektov našej provincie (Emauzy, Mediálna škola, Vides).

Krížová 12
917 01 Trnava
tel: +421 33 55 027 04

Trnava – Olympijská

Sme komunita modlitby a oddychu starších sestier. Koordinujeme skupinu Exalliev.

Olympijská 16
917 01 Trnava
tel: +421 33 54 437 84

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk