Saleziánska rodina

SALEZIÁNI DONA BOSCA SDB

Sú to zasvätení kňazi a laici, ktorí žijú a pracujú v komunitách s apoštolským zameraním „byť v Cirkvi znamením a nositeľmi Božej lásky k mladým, najmä k tým najchudobnejším“.

Spoločnosť založil taliansky kňaz Ján Bosco a Cirkev ich definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Na Slovensku pôsobia od roku 1924.

Don Bosco im odovzdal jednoduchý štýl života a činnosti – saleziánskeho ducha. Ide o osobitnú starosť o dobro mladých, láskavosť, vzťahy otvorenosti a srdečnosti. Optimizmus a radosť, práca a miernosť, tvorivosť a pružnosť, preventívny systém.

Pastoračná činnosť saleziánov je naozaj pestrá – oratórium a mládežnícke stredisko, školy, internáty, misie, farnosti, spoločenská komunikácia…

www.saleziani.sk
ZDRUŽENIE MÁRIE POMOCNICE

Je to verejná cirkevná skupina v Saleziánskej rodine, ktorá žije, rozširuje a prehlbuje úctu k Eucharistii a k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Je to cesta pre vlastné posvätenie členov a rozšírenie kresťanskej viery medzi mladými a ľudovými vrstvami v duchu dona Bosca. Má celosvetové pôsobenie. Materské stredisko, ktoré založil sám don Bosco je v Turíne pri chráme Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu.

Nasledujú Pannu Máriu aj vytváraním kresťanského prostredia pohostinnosti a solidarity vo vlastnej rodine. Pomáhajú modlitbami a skutkami chudobnejším mladým a núdznym. Modlia sa a podporujú v Cirkvi a zvlášť v saleziánskej rodine povolania laické, rehoľné a kňazské. Prežívajú každodennú spiritualitu s evanjeliovými postojmi.

Prijatý môže byť každý pokrstený, ktorý dovŕšil osemnásty rok života., v akomkoľvek civilnom stave. Pre každého kandidáta je potrebný rok prípravy. Príprava sa uskutočňuje účasťou na živote strediska podľa Pravidiel Združenia Márie Pomocnice kresťanov.

www.salezianky.sk
SALEZIÁNI SPOLUPRACOVNÍCI ASC

Don Bosco ich založil ako tretiu zložku saleziánskej rodiny. Rozhodol sa pre združenie na spôsob tretieho rádu, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela.

Medzi prvú členku patrila mama dona Bosca – Margita a s ňou množstvo ďalších ľudí, rôznych povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov. Kým zasvätení žijú  saleziánskeho ducha v rehoľnej službe, spolupracovníci ho vnášajú do sveta vo svojich farnostiach, rodinách, na pracoviskách, jednoducho tam kde žijú.

Don Bosco vysvetľuje: „Keď sa stanete saleziánmi spolupracovníkmi, môžete pokračovať vo svojom riadnom zamestnaní, vo svojich rodinách a žiť, akoby ste skutočne boli v saleziánskej kongregácii.“

Kto sa chce stať saleziánom spolupracovníkom musí byť dobrým kresťanom a občanom a nepochybne milovať mladých. Dvojročnou prípravou potom zloží prísľuby. Ide o slobodný a dobrovoľný záväzok pred Bohom a Cirkvou dennodenne nasledovať Projekt apoštolského života (PAŽ), ktorého základ definoval don Bosco. Saleziáni spolupracovníci nemajú žiadne povinné špeciálne modlitby ani pobožnosti.

Momentálne je  na Slovensku okolo 1000 spolupracovníkov v 28 spolupracovníckych strediskách a vo svete vyše 30 000.

 
www.ascslovakia.sk
SEKULÁRNY INŠTITÚT DOBROVOĽNÍČOK DONA BOSCA VDB

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca svojou históriou siaha až do roku 1917, kedy don Filip Rinaldi, tretí don Boscov nástupca, osvietený svätým Duchom so skupinou dievčat uviedol do života svojráznu evanjeliovú skúsenosť, aby boli vo svete kvasom kresťanského života.

Sú zasvätené laičky, žijú uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia. Svet a práca sú privilegovaným miestom ich apoštolátu.

Nežijú spoločným životom (v komunitách). Každá Dobrovoľníčka žije vo svojom prostredí, ale všetky sú zjednotené veľkým ideálom a hlbokým priateľstvom.

Zasvätením vyjadrujú svoje základné rozhodnutie pre Krista vo svete bez toho, aby sa líšili od iných ľudí. Skladajú sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. O svojom zasvätení nehovoria, aby mohli lepšie pôsobiť na miestach, ktoré sú kňazom a rehoľníkom menej dostupné.

Podmienky prijatia: 
• slobodná vo veku od 21 – 40 rokov
• ochotná vzdelávať sa a formovať v otvorenosti pre božie pôsobenie vo svete
• orientovaná na apoštolát v sekulárnych prostrediach
• nemať zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného života
• zdravá a mať dostatok času a slobody pre tento typ života
• ekonomicky samostatná
www.vdb.sk
ZDRUŽENIE EXALIEVOV A EXALIEV SDB

Je to laické združenie registrované ako svetová katolícka organizácia. Založil ju blahoslavený Filip Rinaldi v marci 1908 v Turíne.

Ide o medzinárodné hnutie mladých i dospelých, mužov a žien. Sú členmi saleziánskej rodiny, a to na základe výchovy, ktorú dostali, a na základe svojej vernosti donovi Boscovi.
Svetová konfederácia zjednocuje odchovancov bez etnických a náboženských rozdielov. Podporuje permanentnú formáciu svojich členov, výchovu mladých, osobitne tých najchudobnejších, podľa výchovnej metódy dona Bosca.

Saleziánski odchovanci sú zaangažovaní v dobrovoľníckych dielach, v oratóriách, vo farskej pastorácii mladých, v športe a vo výchove na poli sociálnom i politickom. Vo svojich rodinách, v školách a v komunitách, kde žijú uplatňujú ľudské hodnoty, ktoré dostali počas svojej formácie u saleziánov.

Organizujú sa v miestnych združeniach, aby pracovali spolu s mladými na budovaní budúcnosti, ktorá bude prijateľnejšia pre ľudskú osobu.

Odchovanci sa v rámci svojej činnosti snažia:
• vymieňať si svoje skúsenosti medzi krajinami a národmi,
• koordinovať svoje aktivity a verejne diskutovať o svojich prioritách,
• posilňovať svoju vieru, ktorá ich privádza k Bohu a dáva im zmysel života,
• mať nádej v Ježiša Krista a vo vieru, ktorú vyznávajú,
• podporovať slobodu a inkulturáciu,
• podporovať nenásilie,
• spolupracovať s mladými ľuďmi,
• mať aktívnu účasť na živote Cirkvi.

 

www.exallievi.sk
DOBROVOĽNÍCI S DONOM BOSCOM CDB

Sú zasvätení laici vo svete. Skladajú sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. Boh ich povoláva k originálnemu spojeniu troch prvkov – sekulárnosť, zasvätenie a saleziánskosť.

Žijú uprostred ľudí, kde sa snažia vnášať ducha blahoslavenstiev. Nežijú v komunitách a nemajú vlastné diela, ale angažujú sa konkrétnou službou v miestnej cirkvi. Svedčia o Kristovi zapojením sa do sveta práce. Podporujú spoločenskú angažovanosť a rozvoj ľudských a kresťanských hodnôt.

Ježišov život v Nazarete je pre nich inšpiráciou, ako objaviť a žiť v konkrétnych podobách ozajstné poslanie a ako spolupracovať na budovaní Božieho kráľovstva.

Už don Bosco pri písaní Stanov Spoločnosti sv. Františka Saleského – saleziánov sa zaoberal myšlienkou „externého“ saleziána. Túto ideu opäť oživila 20. generálna kapitula saleziánov, čo vytvorilo živnú pôdu na vznik Dobrovoľníkov s donom Boscom.

www.volontaricdb.org
ZDRUŽENIE EXALIEV A EXALIEVOV FMA

Je laické združenie, ktoré mal v úmysle už don Bosco, vzniklo však až v roku 1908 a bolo založené blahoslaveným Filipom Rinaldim. Úradne uznané ako skupina saleziánskej j rodiny bolo v roku 1988.

Do Združenia patria ženy a muži formovaní v domoch FMA nezávisle od ich náboženskej, kultúrnej, sociálnej a etnickej príslušnosti, ktorí chcú zdieľať, prehlbovať a svedčiť o ľudských a náboženských hodnotách, v ktorých boli vychovávaní podľa Preventívneho systému dona Bosca.

Víziou Združenia je: Meniť vlastný život vo svetle saleziánskej spirituality, aby sa stali dobrými kresťanmi a čestnými občanmi, kráčajúc v šľapajach dona Bosca a Matky Mazzarellovej. Táto vízia je dlhodobá, pretože je to osobný projekt,  ktorý chcel don Bosco, ktorý trvá celý život a privádza ku svätosti.

Poslanie exaliev a exalievov FMA: Zúčastňujú sa na výchovnom poslaní Inštitútu FMA a v prostredí, v ktorom pôsobia, pracujú laickým saleziánskym štýlom. Svoje ruky majú vo svete a korene v srdci. Na svojom ľudskom a duchovnom raste pracujú tým, že spolupracujú pri povznesení a výchove ženy, pri obrane života a rodiny. Podporujú obranu ľudských práv a pokoja  bez rozdielu rasy, jazyka alebo náboženstva.

Na Slovensku je Združenie aktívne prítomné v troch strediskách.
Default Title
 1. Saleziáni dona Bosca (SDB) – Turín 18.december 1859 – don Bosco

 2. Dcéry Márie Pomocnice (FMA) – Mornese 5.august 1872 – don Bosco a Maria Mazzarello
 3. Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC) – Turín 9.máj 1876 – don Bosco
 4. Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB) – Turín 20.máj 1917 – don Filippo Rinaldi
 5. Celosvetové združenie bývalých chovancov dona Bosca (exallievi) – Turín marec 1908 – don Filippo Rinaldi
 6. Sestry Márie Nepoškvrnenej (SMI) – Krishnagar (India) 12.december 1948 – Mons. Louis la Ravoire Morrow
 7. Dcéry Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie (HH.SS.CC.) – Agua de Dios (Kolumbia) 7.máj 1905 – Don Luigi Variara
 8. Saleziánky oblátky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (SOSC) – Bova Maria (Taliansko) 8.december 1933 – Mons. Giuseppe Cognata
 9. Apoštolky Svätej rodiny (ASF) – Messina (Taliansko) 29.jún 1889 – Card. Giuseppe Guarino
 10. Sestry Ježišovej lásky (SCG) – Miyazaki (Japonsko) 15.august 1937 – don Antonio Cavoli
 11. Sestry misionárky Márie Pomocnice kresťanov (MSMHC) Guwahati (India) 24.október 1942 – Mons. Stefano Ferrando
 12. Dcéry Božského Spasiteľa (HDS) – Santo Domingo (Salvádor) 1956 – Mons. Pedro Arnoldo Aparicio
 13. Sestry služobníčky Nepoškvrneného Srdca Márie (SIHM) – Bang-Nok-Khuek (Thajsko) 7.december 1937 – Mons. Gaetano Pasotti
 14. Odchovankyne FMA – Turín marec 1908 – don Filip Rinaldi
 15. Sestry Ježiša mladíka (IJA) – Campo Grande (Brazília) 8.december 1938 – Mons. Vicente Priante
 16. Asociácia saleziánskych dám (ADS) – Karakas (Venezuela) 13.máj 1968 – don Miguel González García
 17. Združenie Márie Pomocnice (ADMA) – Turín 18.apríl 1869 – don Bosco
 18. Dobrovoľníci s donom Boscom (CDB) – Rím 12.september 1994 – don Egidio Viganó
 19. Dcéry Kráľovnej Márie Nepoškvrnenej (DQMI) – Bangkok 3.december 1954 – don Carlos della Torre
 20. Svedkovia Zmŕtvychvstalého (TR) – Rím 8.december 1984 – don Sabino Palumbieri
 21. Kongregácia svätého Michala Archanjela (CSMA) – Miesce Piastowe (Poľsko) 1921 – don B.Markiewicz
 22. Kongregácia sestier Zmŕtvychvstania (HR) – Guatemala 15.september 1977 – P.Jorge Puthenpura
 23. Sestry ohlasovateľky Pána (SAL) – Shiu Chow (Čína) 30.máj 1931 – Mons. Ignazio Canazei inšpirovaný Mons. Luigi Versiglia
 24. Učeníci – Sekulárny inštitút dona Bosca (DISC) – Krishnagar (India) 1973 – don Joseph D‘Souza
 25. Priatelia Cancoa Nova (CN) – Brazília 1978 – Mons. Jonas Abib
 26. Sestry svätého Michala Archaniela – Poľsko 21.august 1928 – Bronislao Marckiewicz a Anna Kaworek
 27. Sestry Márie Pomocnice (SMA) – Madras (India) 13.máj 1976 – don M.C.Antony
 28. Misijná komunita dona Bosca (CMB) – Bologna (Taliansko) 1981 – Guido Pedroni
 29. Sestry kráľovskej hodnosti Nepoškvrnenej Panny Márie (DQM) – Bangkok 3.december 1954 – don Carlo della Torre
 30. Don Boscove sestry navštívenia (VSDB) – Shillong (India) 31.máj 1983 – Mons. Hubert D’Rosario
Lorem Ipsum
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk