ADMA - Združenie Márie Pomocnice

ADMA – Združenie Márie Pomocnice

Je to verejná cirkevná skupina v Saleziánskej rodine, ktorá žije, rozširuje a prehlbuje úctu k Eucharistii a k Panne Márii Pomocnici kresťanov. Je to cesta pre vlastné posvätenie členov a rozšírenie kresťanskej viery medzi mladými a ľudovými vrstvami v duchu dona Bosca. Má celosvetové pôsobenie. Materské stredisko, ktoré založil sám don Bosco je v Turíne pri chráme Panny Márie Pomocnice kresťanov na Valdoccu.Nasledujú Pannu Máriu aj vytváraním kresťanského prostredia pohostinnosti a solidarity vo vlastnej rodine. Pomáhajú modlitbami a skutkami chudobnejším mladým a núdznym. Modlia sa a podporujú v Cirkvi a zvlášť v saleziánskej rodine povolania laické, rehoľné a kňazské. Prežívajú každodennú spiritualitu s evanjeliovými postojmi.Prijatý môže byť každý pokrstený, ktorý dovŕšil osemnásty rok života., v akomkoľvek civilnom stave. Pre každého kandidáta je potrebný rok prípravy. Príprava sa uskutočňuje účasťou na živote strediska podľa Pravidiel Združenia Márie Pomocnice kresťanov.