Združenie exalliev a exallievov FMA

Združenie exalliev a exallievov FMA

Je laické združenie, ktoré mal v úmysle už don Bosco, vzniklo však až v roku 1908 a bolo založené blahoslaveným Filipom Rinaldim. Úradne uznané ako skupina saleziánskej j rodiny bolo v roku 1988.

Do Združenia patria ženy a muži formovaní v domoch FMA nezávisle od ich náboženskej, kultúrnej, sociálnej a etnickej príslušnosti, ktorí chcú zdieľať, prehlbovať a svedčiť o ľudských a náboženských hodnotách, v ktorých boli vychovávaní podľa Preventívneho systému dona Bosca.

Víziou Združenia je: Meniť vlastný život vo svetle saleziánskej spirituality, aby sa stali dobrými kresťanmi a čestnými občanmi, kráčajúc v šľapajach dona Bosca a Matky Mazzarellovej. Táto vízia je dlhodobá, pretože je to osobný projekt, ktorý chcel don Bosco, ktorý trvá celý život a privádza ku svätosti.

Poslanie exaliev a exalievov FMA: Zúčastňujú sa na výchovnom poslaní Inštitútu FMA a v prostredí, v ktorom pôsobia, pracujú laickým saleziánskym štýlom. Svoje ruky majú vo svete a korene v srdci. Na svojom ľudskom a duchovnom raste pracujú tým, že spolupracujú pri povznesení a výchove ženy, pri obrane života a rodiny. Podporujú obranu ľudských práv a pokoja bez rozdielu rasy, jazyka alebo náboženstva.Na Slovensku je Združenie aktívne prítomné v troch strediskách.