Sekulárny inštitút dobrovoľníčok dona Bosca VDB

Sekulárny inštitút dobrovoľníčok dona Bosca VDB

Sekulárny inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca svojou históriou siaha až do roku 1917, kedy don Filip Rinaldi, tretí don Boscov nástupca, osvietený svätým Duchom so skupinou dievčat uviedol do života svojráznu evanjeliovú skúsenosť, aby boli vo svete kvasom kresťanského života.Sú zasvätené laičky, žijú uprostred ľudí, zamestnané v bežných povolaniach, aby Božiu lásku prinášali do každého sekulárneho prostredia. Svet a práca sú privilegovaným miestom ich apoštolátu.Nežijú spoločným životom (v komunitách). Každá Dobrovoľníčka žije vo svojom prostredí, ale všetky sú zjednotené veľkým ideálom a hlbokým priateľstvom.Zasvätením vyjadrujú svoje základné rozhodnutie pre Krista vo svete bez toho, aby sa líšili od iných ľudí. Skladajú sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. O svojom zasvätení nehovoria, aby mohli lepšie pôsobiť na miestach, ktoré sú kňazom a rehoľníkom menej dostupné.

Podmienky prijatia: 

  • slobodná vo veku od 21 – 40 rokov
  • ochotná vzdelávať sa a formovať v otvorenosti pre božie pôsobenie vo svete
  • orientovaná na apoštolát v sekulárnych prostrediach
  • nemať zložené sľuby v iných inštitútoch zasväteného života
  • zdravá a mať dostatok času a slobody pre tento typ života
  • ekonomicky samostatná