Zamyslenie nad Božím Slovom na Slávnosť narodenia Pána

Bohatstvo rôznych čítaní na Vianoce sa dá porovnať iba s veľkonočným trojdním, zvlášť s vigíliou Vzkriesenia. Slávnosť narodenia Pána má rôzne texty pre vigíliu a pre tri vianočné omše: „v noci“, „na svitaní“ a vo „dne“. Ich výber nám napovedá, že biblické čítania vyjadrujú hlboko symbolický prechod sveta z temnoty do plnosti svetla. Je dobré si ich prejsť všetky. Nielen preto, že na seba nadväzujú a  dopĺňajú sa, ale v neposlednej miere sa navzájom i vysvetľujú.

 

Vigília Vianoc je svadobným tajomstvom medzi Bohom a človekom, polnočná svätá omša nám približuje tajomstvo svetla v živote. Omša na svitaní ukazuje na rodenie sa spásy pre každého a omša vo dne ohlasuje šírenie radostnej zvesti Vianoc do všetkých končín zeme.

 

V spojení s predchádzajúcimi čítaniami nám evanjelium na polnočnej omši zvestuje a ukazuje na Emanuela – Spasiteľa, narodeného zo ženy, na ktorého čakali všetky národy. Omša na svitaní zas volá celú cirkev obdivovať Božské dieťa spolu s pastiermi, ktorí ho išli hľadať uprostred noci, s radosťou ho našli a uverili v neho. V prítomnosti pastierov prichádzame k omši cez deň, aby sme sa pred tajomstvom zrodenia Božieho Syna s údivom i my skláňali. Tiež, aby sme Kristovo narodenie oslávili so všetkými, ktorí sa nenarodili iba „z tela a krvi“, ale nadovšetko z Boha, skrze vieru v Ježiša Krista. A v ňom znovu a znovu objavili zmysel aj svojho života.

 

Vianoce vracajú svetu radosť, nádej a život. Veď sám Boh sa nám ukazuje v tvári jednoduchého a chudobného Dieťaťa. Svätý Irenej vyznal: „Boží Syn sa stal človekom, aby sa človek svojím spojením s Božím slovom mohol stať Božím synom.“ My kresťania, a spolu s nami celý svet, sme povolaní kontemplovať Božiu tvár v jej žiarivom jase. Hlásať príchod Vianoc znamená svedčiť svojím životom, že skrze Slovo, ktoré sa stalo telom, vyslovil Boh svoje definitívne, najhlbšie a najkrajšie slovo. Vložil ho do nášho sveta a už si ho nikdy nevezme späť. Pretože týmto rozhodným činom on sám svojím slovom volá: „Mám ťa rád!“

 

Krásne Vianoce Vám praje sr. Dagmar Kráľová