Ponížiť znamená zabiť

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: „Nezabiješ!“ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: „Hlupák,“ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: „Ty bohapustý blázon,“ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané: „Nescudzoložíš!“ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.  A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: „Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!“ No ja vám hovorím: „Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: „Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal.“ No ja vám hovorím: „Vôbec neprisahajte – ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je „áno – áno,“ „nie – nie“. Čo je navyše, pochádza od Zlého. Mt 5, 17-37
 
Dlhšia verzia evanjelia z nedele je doslova baňou božsko-ľudskej múdrosti ako žiť plnohodnotným životom. Veta čo veta z neho je vyčerpávajúcou sondou do nášho hriechom narušeného charakteru. Ako ukážku si vyberme jeden verš: No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: »Hlupák,« pôjde pred veľradu. A kto mu povie: »Ty bohapustý blázon,« pôjde do pekelného ohňa (Mt 5, 22).
 
Chuť vraždiť začína obyčajným hnevom. Ten pripravuje najprv vraždu duše: ubíja výsmechom či zbožnou povýšenosťou. A tak ako sa hnev stupňuje, tak sa v Ježišových ústach stupňuje aj súdna moc nad ním: od bežného súdu za bežný hnev, cez súdny senát až po posledný súd za to, že náš hnev popiera tomu druhému dokonca i večnú spásu. 
 
Ekumenický preklad interpretuje druhý stupeň hnevu, ktorý sme už stihli nahlas vysloviť slovami: „Kto znižuje svojho brata, bude vydaný rade.“ V gréckom origináli sa totiž uvádza pôvodná nadávka „raka“, ktorá nemá v slovenčine ekvivalent. Má znamenať človeka napohľad prázdneho, povrchného, takého, ktorého ľahko odpisujeme alebo považujeme za „niktoša“. Ježiš nám teda sľubuje najvyšší židovský tribunál za púhe pohŕdanie či znižovanie toho druhého. Lebo podľa neho sa to rovná zabitiu, priam tak ako pápež František s obľubou prirovnáva ohováranie blížneho k jeho duchovnej vražde.
 
Podobne pri nadávke do bláznov ide o jej náboženský odtieň, čiže o biblického „blázna“, ktorý vie o Bohu a predsa sa správa ako neverec a bezbožník. Ak mu však naším posúdením odoprieme nádej na večný život, spáchame niečo horšie, ako ho zabiť sekerou. Lebo kto posiela svojho brata do pekiel, sám si ich zaslúži. 
 
Od nás, jeho učeníkov Ježiš chce, aby sme nášmu blížnemu ponúkli kúsok Božieho kráľovstva, keď zistí, že ho neodsudzujeme pre jeho názory, a vôbec, že ho neodsudzujeme pre to, aký je. Aby sa nám to darilo máme čo robiť všetci do nohy.
 
Sestra Dáša
Foto: Hora blahoslavenstiev, Miesto, kde kedysi stál Anášov dom a zasadalo tam synedrium, Miesto, kde predniesol Ježiš svoju reč na hore