Baránkový Boh

Keď na druhý deň Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.  Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja.  Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“  Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.  Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.«  A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ Jn 1, 29 – 34
 
Obraz holubice, ktorú pri Ježišovom krste uvádzajú traja synoptici dopĺňa evanjelista Ján symbolom baránka, ktorý má z ľudí snímať hriech. Baránka krotkého, oddaného, ale aj krehkého, zraniteľného a nežného. Podľa biblického zmýšľania môže snímať alebo odpúšťať hriechy iba Boh. Ježišova úloha ako Božieho baránka vyplýva z toho, že prišiel od Boha. On je ten, skrze ktorého bude Boh snímať hriech sveta, ktorým je v prvom rade neochota ho poznať a poznávať. Z neho totiž vyplývajú všetky ostatné.
 
Ale prečo baránok? Niektorí biblisti odvodzujú tento motív s trpiacim služobníkom z Izaiáša, ktorého viedli ako baránka na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom (Iz 53, 7). Iní ho spájajú s Baránkom z knihy Zjavenia, ktorý nám, keď príde zotrie každú slzu z očí (Zjv 7, 17) či s víťazným Baránkom, ktorý je Kráľ kráľov a Pán pánov (Zjv 17, 14). Väčšine z nás však Jánov Baránok pripomenie toho veľkonočného. Táto väzba je samozrejme nepopierateľná, ale za ňou je nadovšetko prítomný každodenný obrad obetovania baránkov u židov v chráme na zmierenie vzťahu človeka s Bohom. Pretože každodenne hrešíme. No tentokrát to bude obeta nielen za židov, ale za celý svet.
 
Ježiš však nie je obradným baránkom, ale Božím, teda najskutočnejším. Tým, skrze ktorého Boh vstupuje do ľudských dejín a ponúka nám zmierenie. Ako mnohokrát v Jánovom evanjeliu i tu je starý symbol použitý celkom novým spôsobom. Veľmi obrazne ukazuje i nám, že kresťan, ako druhý Kristus je povolaný nielen k baránkovitej povahe, ale i k zjednoteniu sa s Baránkom v jeho obeti.
 
sestra Dagmar Kráľová
Foto: Baránok Boží, na hore tábor, v chráme premenenia