Duchovné cvičenia saleziánok v Lorinčíku: Nechať sa preniknúť pravdou o sebe, že som Bohom milovaná

Počas jarných prázdnin na východnom Slovensku začal cyklus duchovných cvičení sestier saleziánok. V Košiciach na Lorinčíku sa stretlo spolu pätnásť sestier, ktoré sa ponorili do karmelitánskeho ticha.

 

Sestry boli u karmelitánov v čase od 24. februára  až do 2. marca. Prítomná bola aj provinciálna predstavená sr. Monika Skalová, ktorá bola sestrám k dispozícii na rozhovory. Duchovné cvičenia prebehli v úplnom tichu. Lektorom bol karmelitán Andrej Valent s témou „Vnútorná modlitba“. Téma bola popretkávaná myšlienkami a radami sv. Terézie z Avily.  Otec Andrej sa nás ujal s otcovskou láskou aj celá komunita bratov aj pani kuchárka, ktorá svoje dobroty  dopĺňala estetickou úpravou. Sestry mali možnosť sa stíšiť a prežiť chvíle pred Božou tvárou i v tichu prírody.

 

Ako DC vnímali účastníčky

„Som vďačná za čas strávený s Pánom, podnety ohľadom modlitby od sv. Terézie Avilskej a podnetné prostredie kláštora i prírody okolo.“

„Odnášam si pokoj, slobodu a otvorenosť voči darom od Pána, a viac vďaky voči darom, ktoré mi Pán dáva.“

„Som vďačná Pánu Bohu za pekný čas, s témou, ktorú bolo super si znova oprášiť…, v peknom prostredí, s dobrou partiou sestier a bratskou, srdečnou miestnou komunitou.“

„DC mi dali prehĺbený pohľad na vnútornú modlitbu.“

„Odnášam si povzbudenie prehlbovať svoj vzťah s Pánom a tak, ako povedal o. Andrej – nech je tento rok znovuobjavenia hodnoty modlitby – ako príprava  na jubilejný rok 2025.“

„Zachytili ma myšlienky: Nechať sa preniknúť myšlienkou, že som milovaná. Božie slovo je určené na aktivitu, nie na diskusiu. Nehľadať seba v Bohu, ale Boha v sebe. Nechať sa vyviesť na púšť a zachytiť Pánov hlas v samote. Apoštolát bez stretania sa s Pánom by bola len agitácia. Prenechať volant Pánovi

 

S vďakou Pánovi, komunite karmelitánov, provinciálnej predstavenej sr. Monike i spolusestrám za krásne spoločne prežité chvíle, bohatstvo ktorých si nesieme v srdci. Vynasnažíme sa praktizovať ho v živote.

 

sr. Edita