Deviatnik k Nepoškvrnenej Panne Márií: „Mária osvetľuje a sprevádza našu synodálnu cestu“

Ukončením prvého zasadnutia XVI. Generálneho zhromaždenia Synody biskupov (4. – 29. októbra 2023) sme sa dostali do novej synodálnej fázy. Ako Inštitút Dcér Márie Pmocnice, keď sa pripravujeme na slávenie sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie 2023, chceme kráčať s Máriou a vzdať jej chválu. Nie sme izolované, nekráčame sami, ale sme súčasťou jediného Kristovho stáda, ktoré kráča spoločne.

 

Dni deviatnika k Nepoškvrnenej

1.deň 29. novembra: Mária stále zapojená v poslaní

2.deň 30. novembra: Mária nás vedie k Ježišovi

3.deň 1. decembra: Mária žena viery

4.deň 2. decembra: Mária, naša sprievodkyňa na ceste

5.deň 3. decembra: Mária, žena, ktorá prijíma

6.deň 4. decembra: Mária sa vie postarať

7.deň 5. decembra: Mária, Matka novej komunity

8.deň 6. decembra: Mária otvorená pre dar Ducha Svätého

9.deň 7. decembra: Mária, Matka Cirkvi

 

Pri zostavovaní návrhu deviatnika sme čerpali inšpiráciu z dvoch dokumentov: Zo „Spirituality synodality“ a „Synodálnej cirkvi v poslaní“, so zameraním na Máriin dynamizmus na ceste k jej príbuznej Alžbete. Je to obraz cesty smerom k synodálnej komunite, k prijatiu, útočisku a radosti. Mária, Alžbeta a všetky generácie spoločne, ktoré vstupujú do ich piesne, sú už spoločenstvom nádeje: Božie prisľúbenia v Kristovi nikdy nezlyhajú.

 

Spievajú „novú pieseň“, v ktorej znovu čítajú to, čo zažili, v ktorej zhrnú celú tradíciu, z ktorej pochádzajú. V ich spoločnej piesni môžu vyjadriť to, čo pre nich Boh urobil. „Magnificat anima mea dominum.“ „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“ Pokiaľ nepominie táto pieseň, svet má bezpečnú nádej. Ak bude mať účasť na tejto piesni, nájde si cestu k neoceniteľnému daru života, ktorým je Ježiš Kristus.

 

Každý deň deviatnika sa ponúkajú dva úryvky, ktoré povzbudzujú k zamysleniu, k modlitbe a úprimnej snahe. Ako konkrétne gesto komunitám navrhujeme jednu vec. Pri modlitbe/speve Magnificatu počas Vešpier si obnoviť pocit vďačnosti za vykupiteľské pôsobenie Boha. V Jeho ľude, ktorý kráča dejinami. Ambito pre Saleziánsku rodinu praje všetkým komunitám, aby mohli spievať. Spievať spolu s Máriou a Božím ľudom pieseň, ktorá sa rodí z Ducha a ktorá plynie zo spoločenstva.