Povzbudenie na cestu

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: „Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým. Mk 1,1-8
 
Podľa tohto hutného Markovho prológu správne pochopiť evanjelium sa dá pomocou neustáleho rozjímania Božieho slova Starého zákona, lebo evanjelium je jeho konkrétnym dovŕšením. Marek cituje slová proroka Izaiáša o tom, že je nutné pripraviť cestu, ktorá vedie od Boha k jeho ľudu a späť k samému Bohu.
 
Iný, veľmi autentický prorok, Ján Krstiteľ, ukazuje ľudstvu novú cestu s možnosťou opravdivého obrátenia. Ľudia, ktorí vyšli za Jánom Krstiteľom a prijali jeho posolstvo sa stávajú novým Božím ľudom. Podobne ako keď Izrael vyšiel z Egypta, vydali sa na cestu púšťou, tam, kde z úst Jána Krstiteľa zaznelo Božie slovo, aby sa ním nechali obnoviť. Na prvý pohľad sa slová Jána Krstiteľa s jeho odporúčaniami nezdajú povzbudzujúce, ani jeho kajúci život, ktorý je kritikou nášho životného štýlu. No potreba obrátenia nebola jeho hlavným posolstvom. Najdôležitejšie, čo Ján chcel povedať, bolo ohlásenie príchodu Mesiáša. A celkom osobitne krstu, čiže ponárania sa do Ducha Svätého, ktorý je Utešiteľom par excellence.
 
Všetky čítania druhej adventnej nedele majú spoločnú metaforu cesty a povzbudenie k nastúpeniu na ňu. No prvú cestu k človeku robí Boh sám. Ako neváhal prísť medzi nás v Ježišovi, podobne nebude váhať so svojím príchodom na konci čias. Ani dnes neváha prísť do osobného života každého z nás. Dôležité nebude koľko mu prejdeme v ústrety, ale to, aby sme vykročili na túto cestu, cestu lásky. A k tomu potrebujeme povzbudenie i útechu Božieho slova.
 
sestra Dáša
Foto: Miesto, kde Ján Krstiteľ krstil, Púšť, na ktorej Ján Krstiteľ žil, Zástupy na ceste k Jordánu