Keď hviezdy nestačia

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu  a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním.  Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.  Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok: »A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.«“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda.  Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“  Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa.  Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.  Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.  A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Mt 2, 1 – 12
 
Zdá sa, že traja králi rozumeli hviezdam lepšie ako politike. Veď o radu, kde nájsť novonarodeného Kráľa, išli priamo do tlamy levovej, k Herodesovi v Jeruzaleme . Akoby sa všetko dôležité malo diať práve tam. A skutočne, tam sa udeje slávnostné zvestovanie narodenia Mesiáša. Podobne i Lukáš použije kontrast medzi impozantným, anjelmi ohláseným príchodom Mesiáša pastierom a skromnou maštaľou. Obaja poukazujú na paradox spásy: veľké veci sa dejú v skromných podmienkach.
 
Ako to, že sa Herodes Veľký tak bál malého dieťaťa? Bol to stalinský typ a už mal pre svoj štýl vládnutia toľko skrytých nepriateľov okolo seba, že na vzplanutie revolúcie proti nemu zrejme stačil škrt zápalkou. A on to vedel. Naopak, Dieťa sa nebojí, ani o Márii s Jozefom nečítame, že by sa báli. Dôverujú a poslúchajú a k záchrane im to úplne stačí.
 
Trom kráľom však nestačilo nájdenie hviezdy, ani len konkrétne informácie. Potrebovali vidieť, dotknúť sa. A zázračná hviezda ich nepriviedla k cieľu, ba napokon ich viedla zle, iba k Herodesovi. Na nájdenie Dieťaťa popri hviezde z prírody potrebovali aj ohlásenie slova zo svätých Písem. Najprv človekom, ako sa to deje i dnes. A keď toto Slovo počúvli, potom im priamo Boh zvestuje, že sa majú vrátiť inou cestou.
 
Traja králi znamenajú nádej pre pohanov, nádej pre hľadajúcich a nádej pre intelektuálov. A nádej pre nás všetkých, aby sme cez Božie slovo lepšie objavili Boha.
 
sr. Dagmar Kráľová
Foto: Cézarea prímorská, Herodion, Samária