Ježišov štýl

Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“  Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“  On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“  Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“  Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“
Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.  Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.  No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto.  Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.  Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.«  Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“  On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“ Lk 10, 25 -37
 
Nábožní židia sa dodnes niekoľkokrát modlia, dokonca i ako zvučku svojho rádia počúvajú slová z Mojžiša: „Počuj Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou…“ Na ne sa odvolával zákonník i Ježiš v katechéze pre neho i nás, ktorú počúvame túto nedeľu. Ježiš zákonníkovi potvrdí, že vie, čo je láska a ovláda Mojžišov zákon. No namiesto toho, aby sa zákonník vo „vedení“ zastavil a začal preciťovať to, čo vie, aby podľa toho mohol aj konať, máli sa mu to, čo vie a chce vedieť viac. Pýta sa Ježiša: „Kto je môj blížny?“ Akoby to už dávno nebol vedel! Problém bol v tom, že slová Zákona neprecítil, a preto ani nezakúsil. Zrejme bol najviac doma v poznávaní. Ale Písma sa rozumom dobehnúť nedajú.
 
Aj v tomto prípade Biblia blížneho nedefinuje jednoznačne (ako toľko iných skutočností!). Začína od bratov vo viere, cez rodákov, súkmeňovcov… Napokon za blížneho pokladá aj cudzinca, čiže pohana – a tým aj nepriateľa. Zákonníkovo mudrovanie Ježiša neodradilo. Pokračuje názorným príbehom. Na príklade milosrdného Samaritána, za ktorého obrazom stojí on sám, ukazuje, ako treba poznávať: pozorne zbadať a priblížiť sa. Ako zároveň treba cítiť: zľutovať sa. A ako podľa poznaného a cíteného konať: pomáhať núdznemu celkom konkrétne. Dal mu recept na seba samého, čiže prezradil mu tajomstvo svojho štýlu života: milovať celou mysľou, srdcom i silou.
 
Nie, lásku netreba študovať. Stačí ju počúvať a počúvnuť. V rôznych situáciách, vo všelijakých okolnostiach a pri každom rozhodovaní sa pýtať: V čom je viac lásky? V ktorom postoji, v ktorom geste, v ktorom slove? Kde je láska, tam je Boh. A náš život bude ako Ježišov, plný.
 
sr. Dáša
Foto: Júdskou púšťou do Jericha so zvyškami hostincou (titulka) a s mnohými jaskyňami