Vatikánska kongregácia obohatená o nové členky

Rím (Taliansko). Dňa 8. júla 2019 vatikánske Tlačové stredisko  vydalo správu, že Svätý Otec menoval nových členov do Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, medzi ktorými je aj Matka Yvonne Reungoat, hlavná predstavená Dcér Márie Pomocnice (FMA). Prítomnosť žien medzi členmi dikastérií je jedným zo znakov, ktoré vypovedajú o tom, že pápež František chce ženám v Cirkvi zveriť väčšie zodpovednosti.
 
Kongregácia, ktorú vedie kardinál João Braz de Aviz, je zložená z piatich úradov a jej úlohou je podporovať a usmerňovať formy zasväteného a mníšskeho života v Katolíckej cirkvi.
Matka Yvonne Reungoat je deviatou hlavnou predstavenou Inštitútu dcér Márie Pomocnice. Animuje a vedie Inštitút v autentickom duchu saleziánskeho bratstva a služby životu a kdekoľvek oživuje radosť z povolania  byť FMA a z volania k darovaniu života pre ohlasovanie evanjelia najmä malým, chudobným a ženám. Medzi jej líniami  animácie osobitnú pozornosť kladie na misionársku dimenziu, animáciu povolaní, napredovanie k svätosti, spoločné poslanie Inštitútu s mladými a laikmi,   spoluprácu s rôznymi skupinami saleziánskej rodiny, otvorenosť pre Cirkev. V roku 2018 bola zvolená za prezidentku Únie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí Talianska  (USMI).
 
Medzi novými členmi Kongregácie pre  inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života je 7 hlavných predstavených ženských reholí. Medzi nimi jedna zasvätená laička, hlavná zodpovedná Sekulárneho inštitútu Dobrovoľníčok dona Bosca.  
 
Podľa: cgfmanet.org
Preložila a upravila sr. Monika Golianová FMA