Ide o lásku

 Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla.  Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.  Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.  To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania. Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky.“ Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“ Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce! Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“  Jn 21, 1 – 19
 
Správy o Ježišovom zmŕtvychvstaní sa presúvajú z Jeruzalema do Galilei. Scéna zázračného rybolovu pri Genezaretskom jazere na pokyn Vzkrieseného sa tiež začína za svitania, na prechode tmy a svetla. A znova sa opakuje moment neistoty učeníkov v jeho spoznávaní: Je to Pán, alebo nie?
 
Nevdojak si môžeme klásť otázku, ako je to možné, že učeníci išli loviť ryby po takých silných udalostiach, ktoré prežili? Bolo to na dvojnásobný pokyn anjela i Ježiša, že ho uvidia v Galilei (porov. Mt 28, 7 – 9)  alebo ako prípravný rituál definitívneho prevzatia zodpovednosti za rybolov ľudí? Niektorí biblisti pripúšťajú, že to mohol byť aj prejav dezorientácie učeníkov, či dokonca ich opätovnej nevery. Zrejme potrebovali prežiť noc vlastnej neužitočnosti, ktorú urobil nesmierne plodnou Pán.  Pritom nežiadal od nich nič mimoriadne. Len poslušnosť jeho slovu. Aby s uvedomovaním si čo robia, pozorne hodili sieť na pravú stranu.
 
A ten, kto miluje znova spoznáva Pána nech je kdekoľvek, aj pri tej najprofánnejšej práci. No ani Peter nezaostáva za milovaným učeníkom. Pred skokom do vody sa nelogicky oblečie – asi z úcty k Ježišovi. Ženie ho túžba byť pri ňom čo najskôr.
 
Naposledy sa vnútorne stretli na dvore u Annáša, pri ohni, kde Peter tri razy zaprel Ježiša. A teraz, znova pri ohni, prišiel čas na obnovenie lásky, tentokrát na život a na smrť. Veď len tá je dôležitá. Akokoľvek bol Peter slabý, po celú dobu Ježišovho verejného účinkovania mu bol nablízku. Ale jeho zaprením bola blízkosť Petra s Ježišom narušená. No po trojnásobnom vyznaní lásky sa z Petra stáva nielen rybár ľudí pre Božie kráľovstvo, ale viac. Stáva sa z neho pastier, akým sa nazval sám Ježiš. Opravdivý pastier, ktorý povedie jeho stádo a položí zaň i život. Lebo iba láska robí z rybárov všetkých čias dobrého pastiera.
 
sestra Dáša
Foto: sestra Dáša
Galileiské jazero (titulka), Miesto Petrovho primátu