Aktuálne informácie z XXIV. Generálnej kapituly saleziánok v Ríme

V Ríme prebieha XXIV. Generálna kapitula saleziánok z celého sveta.  Na kapitule sú prítomné zo Slovenska provinciálka Monika Skalová a sestra Marta Baňasová, zodpovedná za pastoráciu mládeže v provincií. Aktuálne informácie a udalosti Vám prinášame na nasledujúcich riadkoch.

 

XXIV.  Generálna Kapitula: charizmatický zážitok

Úvodný príhovor generálnej predstavenej Yvonne Reungoat 16. septembra mal nosnú myšlienku Kapituly, ako charizmatického zážitku.  Sestra Yvonne zdôraznila hodnotu jednoty a spoločenstva, ktoré charakterizujú generálnu kapitulu, ktorá „predtým, ako sa stane ľudskou organizáciou, je udalosťou viery, v ktorej sme povolaní vítať a rozjímať o tajomstve Boha, ktoré prebieha v histórii ľudstva, v inštitúte, že všetkých ľudí, ktorí ho tvoria a ktorí sú mu zverení v jeho poslaní.“

 

Generálna predstavená navrhla členkám kapituly, aby kráčali po cestách Ducha, ktorým je vnútorná sloboda, vnútorná dispozícia, ktorá vytvára siete ľudskosti, generátory charizmatickej vitality pre dobro inštitútu FMA.

 

Matka Yvonne zdôrazňovala, že „Kapitula je krásny a bohatý zážitok, ak ju každá žije ako rodinné stretnutie, ktoré nás spája ako sestry, ktoré chcú zhodnotiť realitu, v ktorej žijú, aby sa s nádejou mohli pozerať dopredu. „kráčať spoločne k novej budúcnosti“. Pripomínala postoje, ktoré treba počas kapitoly žiť: ticho a rozlišovanie, aby sa nechali preniknúť svetlom Ducha Svätého a našli spôsoby „poslušnosti viery; rozvážnosti a otvorenosti tým, že budú žiť s vďačnou, radostnou a úctivou dušou a pestovať „pozitívny prístup bez toho, aby zabúdali na realizmus, ale pozerali sa na všetko s víziou nádeje.“

 

Kapitulárne zhromaždenie pokračovalo po úvode v práci popoludní. Sestra Chiara Cazzuola, regulátorka 24. generálnej kapituly, po vzývaní Ducha Svätého potvrdila platnosť volieb delegátov a náhradníkov podľa čl. 18 predpisov generálnej kapitoly.

 

Prerozprávanie a zdieľanie života a poslania Inštitútu FMA

V dňoch 19. a 20. septembra bola predložená správa o živote a poslaní inštitútu FMA za šesťročné obdobie 2014-2020. Členky kapituly vnímali s otvorenosťou a poslušným počúvaním cestu Inštitútu FMA v Cirkvi počas šiestich rokov. Mali možnosť sledovať zhrnutie krokov, ktoré boli podniknuté, prebiehajúce, posilňované procesy, výzvy súčasnej doby a stopy budúcnosti.

 

Text Správy bol rozdelený na všeobecný úvod, ktorý nám umožňuje vnímať horizont témy Kapituly:„Urobte všetko, čo vám povie (Jn 2,5) –  Životodarné komunity v srdci súčasnosti.“ Správa ďalej naznačuje prítomnosť FMA vo svete, a to z numerického a geografického hľadiska, ako aj zo vzdelávacích prác a aktivít. Potom predstavuje obzory animácie a vedenia generálnej predstavenej Yvonne Reungoat v horizonte ciest, ktoré požadovala predchádzajúca 23. generálna kapitula.

 

Nakoniec správa ponúka pohľad do budúcnosti tým, že navrhuje niekoľko výziev cesty pre Inštitút FMA, počnúc ikonou svadby v Káne, zažívajúc prítomnosť Márie v živote Cirkvi a inštitútu. Šesťročnú cestu obohacovali dokumenty magistéria pápeža Františka, charizmatické a cirkevné, výročia a udalosti, ktoré poznačili život inštitútu FMA.

 

Členky kapituly sa po vypočutí, preštudovaní a osobnej reflexie nad správou, stretli po jednotlivých konferenciách, kde sa podelili a spracovali otázky pre generálnu predstavenú a jej radu.

 

Životodarné komunity

Ceste reflexie a štúdiu   troch dôležitých tém kapituly predchádza biblická a charizmatická štúdia na tému Svadba v Káne. Úvahy o každej téme, na osobnej úrovni a v modlitbe, boli zdieľané v rámci komisií a podkomisií, v ktorých sa nechali viesť tromi krokmi rozlišovania: rozpoznávanie, interpretovanie a výber.

 

Vokacionálne komunity: Áno, ktoré sa obnovuje v čase

Na kapitule 21. septembra bol prítomný aj Mons. Joséh Rodriguez Carballo, OFM, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Ponúkol členkám 24. generálnej kapituly FMA tému o zasvätenom živote v srdci súčasného sveta. Zameriaval sa na niektoré aspekty a výzvy zasväteného života.

 

Hovoril o obnovení schopnosti úžasu: byť si vedomý a vďačný za Boží dar, postoj, ktorý je tiež prvým krokom v modlitbe; ak niet úžasu, zasvätený život stráca zmysel. „Vykričte svojím životom čaro a krásu, buďte prorokmi nádeje! Ženy, ktoré veria v Boha a svedčia o šarme vlastného povolania tým, že zaisťujú vitalitu charizmy v inštitúte. Obnovenie kúzla zasväteného života je dôležitou výzvou. Bratský život v spoločenstve je proroctvom, ktoré môže zasvätený život dať dnešnému svetu. Je potrebné byť staviteľmi bratského života, nie konzumentmi komunity. Je potrebné vstúpiť do dynamiky exodu, neexistuje bratstvo bez komunity ani komunita bez bratstva. Žiť na predmestí a počúvať krik chudobných, ktorí dnes potrebujú svedectvo, znamená byť verný charizme.“

 

Na konci dňa sa členky kapituly obohatili videoposolstvom mladých ľudí zastupujúcich rôzne provinciálne reality piatich kontinentov. Boli to zástupcovia, ktorí sa zúčastnili provinciálnych kapitúl v rámci prípravy na 24. generálnu kapitulu.

 

Mladí ľudia na 24. generálnej kapitule

Na generálnej kapitule zaznel aj hlas mladých ľudí. Žiadali členky kapituly, aby kráčali spolu s mladými ľuďmi, vytvárali život a nádej vo svete.

 

„Dnes, ako na svadobnej hostine v Káne, dostávame Máriino pozvanie: Urob, čo ti povie. V jeden deň, pred tromi rokmi, som tiež dostala toto pozvanie a odvtedy mám pocit, že sa v mojom živote opakuje mnohokrát.

Za tieto tri roky som mala radosť z toho, že som školiteľkou dospievajúcich detí v škole animátorov: Dostala som príležitosť rozvíjať sa a dosiahnuť, aby „moje talenty priniesli ovocie“ v umeleckej oblasti, pri písaní textov, úprava niektorých videí a v mnohých ďalších službách.

Ďakujem Inštitútu saleziánok, pretože nám, mladým ľuďom, umožňuje byť skutočne samými sebou, so svojím talentom a tiež krehkosťou, nasledovať Ho a riadiť sa jeho plánom pre nás aktuálnym spôsobom, jazykom našej doby. Pomáha nám byť blízko chudobným deťom.  Chudobným na duchovné a morálne zdrojov, vlažným, aby zo života dostali to najlepšie,“ podelila sa o skúsenosť mladá žena z provincie Svätej rodiny – Lombardsko a Švajčiarsko (ILO).

 

Najočakávanejšou udalosťou kapituly je voľba novej generálnej predstavenej a jej rady. O novinkách Vás budeme informovať.

 

Zdroj: cgfmanet.org