Zo Slovenského noviciátu rovno do Čiech

Novicka z Česko- Litovskej provincie, ktorá žila na Slovensku, skoro o mesiac zloží svoje prvé rehoľné sľuby.  Veronika Beránková sa stane slovenskou novickou, ktorej miesto pôsobiska bude v Čechách.
 
Slávnostná svätá omša skladania rehoľných sľubov sa uskutoční v Hradci Králové 4. augusta 2019 o 14.30 hodine v kostole svätej Anny. „S vďačnosťou túžim odpovedať na Jeho lásku zložením prvých sľubov v Inštitúte Dcér Panny Márie Pomocnice,“ uviedla novicka Veronika v pozvánke.
 
Na svoju prvú profesiu saleziánky sa  Veronika pripravovala na Slovensku tri roky. Najskôr  absolvovala rok vo formačnej komunite v Trnave a potom ďalšie dva v komunite noviciátu v Šamoríne. Ako sprievodný evanjeliový text si vybrala známu stať: „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (porov. Jn 15,16).  Pamätajme na ňu a na jej prvé „Áno,“ odpoveď na Božie povolanie.
 
Dagmara Čepelová, fma