Pápež vymenoval nových kardinálov. Je medzi nimi aj hlavný predstavený saleziánov Ángel Fernández Artime

 

(Rím, 10. júla 2023)- V nedeľu 9. júla, pápež František po mariánskej modlitbe Anjel Pána a rozjímaní nad evanjeliom oznámil mená 21 nových kardinálov. Slávnosť ich kreovania bude 30. septembra.

 

Vymenovanie dona Artimeho je znakom dôvery a nádeje, ktorú Svätý Otec František vkladá do neho aj do saleziánov dona Bosca. Zaradenie nových kardinálov do Rímskej diecézy je tiež prejavom neoddeliteľného spojenia medzi Petrovým stolcom a partikulárnymi cirkvami roztrúsenými po celom svete. Ich pôvod vyjadruje univerzálnosť Cirkvi, ktorá naďalej ohlasuje milosrdnú Božiu lásku všetkým ľuďom na zemi.

 

Svätý Otec audienciu ukončil výzvou, aby sa všetci modlili za nových kardinálov. „Modlime sa za nových kardinálov, aby mi potvrdením svojej príslušnosti ku Kristovi, milosrdnému a vernému veľkňazovi (porov. Hebr 2, 17), pomáhali v mojej službe rímskeho biskupa pre dobro celého verného Božieho ľudu.“

 

Pastoračný životopis don Artimeho

Don Ángel sa narodil 21. augusta 1960 v Gozón-Luanco, Astúria, v Španielsku. Dňa 3. septembra 1978 zložil prvú profesiu. 17. júna 1984 v Santiagu de Compostela zložil večné sľuby. 4. júla 1987 bol v Leóne vysvätený za kňaza.

 

Pochádza z provincie León, vyštudoval pastorálnu teológiu a získal licenciát z filozofie a pedagogiky. Bol delegátom pre pastoráciu mládeže, riaditeľom školy v Ourense, členom inšpektorskej rady a vikárom a v rokoch 2000 až 2006 inšpektorom.

 

Po pôsobení v technickej komisii, ktorá pripravila 26. generálnu kapitulu, bol v roku 2009 vymenovaný za predstaveného provincie Južná Argentína so sídlom v Buenos Aires. V tejto funkcii mal možnosť osobne sa stretnúť a spolupracovať s vtedajším arcibiskupom Buenos Aires, kard. Jorgem Mariom Bergogliom, dnes pápežom Františkom.

 

Dňa 23. decembra 2013 bol vymenovaný za predstaveného novej provincie Stredozemného Španielska, zasvätenej Márii Pomocnici kresťanov. Predtým, ako sa mohol ujať tejto novej funkcie, bol 25. marca 2014 na 27. generálnej kapitule zvolený za nového hlavného predstaveného Saleziánskej kongregácie a 10. nástupcu dona Bosca. Dňa 11. marca 2020 ho 28. generálna kapitula potvrdila vo funkcii hlavného predstaveného saleziánov na druhé šesťročné obdobie od roku 2020 do roku 2026.

 

Zdroj: saleziani.sk
Foto: cgfmanet.org, infoans.org, fbans