Orientačné dni

Orientačné dni

Orientačné dni sú trojdňové zážitkové kurzy určené triednym kolektívom 6.- 9. ročníka základných škôl a všetkým ročníkom stredných škôl. Obsah kurzov aktívne, zážitkovo a netradične rozvíja osobnosť žiaka a podporuje pozitívnu klímu triedy. Kurzy napĺňajú ciele prierezových tém jednotlivých predmetov (občianska výchova, etická výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, mediálna výchova…). Orientačné dni pomáhajú aj pedagógom, ktorí tu majú možnosť spoznať  svojich žiakov v nových situáciách, prehĺbiť vzájomné vzťahy, nanovo sa inšpirovať a hľadať riešenia problémov v triednom kolektíve.

Cieľom Orientačných dní je rozvoj osobnosti žiaka a podpora dobrých a priateľských vzťahov v kolektíve prostredníctvom metód pedagogiky zážitku. Svojou atmosférou a programom vytvárajú priestor, kde sa žiaci učia vzájomne spolupracovať, rešpektovať, vyjadrovať svoje názory, premýšľať o dôležitých témach. Takto zároveň predchádzajú výskytu šikany, agresie, xenofóbie, sociálno-patologických javov v triede.