Poslanie

Cirkevná materská škola

Pôsobíme na Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v Bratislave – Petržalke. Je nám zverená okrem výchovnej činnosti aj duchovná správa. Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca.

Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je integrálny rozvoj osobnosti dieťaťa a dopĺňanie rodinnej výchovy. Vo vyučovaní sa uplatňujú zážitkové metódy a snaha o vytváranie rodinnej atmosféry.

www.skolkamazzarellovej.sk
Laura, združenie mladých

Založili sme občianské združenie Laura, združenie mladých. Je to mimovládna nezisková organizácia. Jej poslaním je rozvoj osobnosti mladých ľudí – so špeciálnou pozornosťou na dievčatá a mladé ženy – a tiež plnohodnotné využitie voľného času. Laura, združenie mladých pôsobí v 13 strediskách na Slovensku. Zastrešuje pravidelnú činnosť vo viacerých našich komunitách a tiež aktivity na celoslovenskej úrovni (viď nižšie), a to všetko v duchu kresťanských hodnôt a preventívneho systému.

www.laura-mladez.sk
Oratória a Centrá voľného času

V našich strediskách ponúkame rôznorodú voľnočasovú činnosť pre deti a mladých – stretnutia rovesníckych skupín, krúžky, šport, duchovné ponuky, víkendové pobytové akcie, tábory… Oratória majú svoju tradíciu od čias zakladateľov sv. Jána Bosca a sv. Márie Mazzarellovej. Mladí môžu využiť svoj voľný čas v dobrej partii a v duchu evanjeliových hodnôt. Neformálne vzdelávanie a výchovná činnosť pre rozvoj detí a mládeže sa v saleziánskych oratóriách realizuje prostredníctvom Centier voľného času a stredísk Laury, združenia mladých v spolupráci s animátormi.

Rómska pastorácia

Priamej rómskej pastorácii sa sestry saleziánky venujú v Košiciach na Luníku IX a v Nitre na Orechovom dvore.  Na Luníku IX v spolupráci so saleziánmi pracujeme v mládežníckom stredisku s mladými a rodinami. Okrem toho učíme aj na miestnej škole. V Nitre vedieme materské centrum, kde sa venujeme mladým mamám s najmenšími deťmi, taktiež vyučujeme v rómskej škole a v komunitnom centre. Cieľom je výchova a rozvoj detí a mládeže a sociálna výpomoc pre rodiny.

VIDES

Medzinárodná misijná dobrovoľnícka organizácia VIDES začala svoju činnosť na Slovensku v roku 2003.  Odvtedy pripravuje na letnú misiu mladých počas 5 víkendových stretnutí ročne. Asi 45 mladých vo veku od 16 rokov zo všetkých kútov Slovenska potom počas prázdnin pracuje ako misijní dobrovoľníci na viacerých miestach na Slovensku aj v zahraničí – na Ukrajine, v Albánsku, v Rumunsku, v Srbsku.

VIDES
Mediálna škola (MeŠ)

Projekt neformálneho vzdelávania pre stredoškolákov v oblasti médií vznikol v roku 2009 v rámci spolupráce saleziánskej rodiny na Slovensku a v Česku. Škola ponúka 4 kurzy počas dvoch rokov, ktoré sa venujú písanej žurnalistike, fotografii, vystupovaniu, grafike a tvorbe krátkeho filmu. Základy získané v Mediálnej škole pomohli už mnohým mladým ľuďom posunúť sa  ďalej v štúdiách na vysokých školách s mediálnym zameraním. Tím MeŠ ponúka svoj program kritického čítania mediálnych obsahov aj stredným školám.

www.medialnaskola.sk
Emauzy

Víkendový projekt pre mladých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do bohatstva Svätého Písma.  Všetko v tichu krásnej jesennej prírody v srdci Slovenska (Látky pri Detve), v kontakte s jednoduchým životom, v prítomnosti Eucharistie a pod vedením sestier saleziánok.

Emauzy I „Príblížil sa k nim Ježiš“- cieľom je zblížiť sa s Písmom rôznymi formami a z rôznych hľadísk, zachutiť si ho a učiť sa ho pozornejšie čítať

Emauzy II „Otváral im Písma“  – vovádza do meditácie Božieho Slova

Emauzy III „Pane, zostaň s nami! “ – o tajomstvách žalmov, ako sa ich modliť a zostávať s Ním

Prihlasovanie
Krízové stredisko Dominika v Rožňave

Od roku 2009 sa sestry saleziánky venujú sociálnej pomoci deťom, ktorých rodinná situácia sa ocitla v kríze, deťom z málo podnetného sociálneho prostredia, týraným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam sexuálneho zneužívania, výchovne zanedbaným deťom a deťom s poruchami správania. Prijímajú deti vo veku 0-18 rokov v kapacite 10 miest.

www.dominika-no.sk
Spolupráca na projektoch

Cesty zrenia – výchovný program pre animátorov rovesníckych skupín v saleziánskych oratóriách. V duchu preventívneho systému dona Bosca ponúka základné princípy integrálnej výchovy dievčat a chlapcov, výchovy vo viere, postupy, ako nájsť výchovnú odpoveď pre špecifickú situáciu konkrétnych mladých a rovnako prináša aj konkrétne nápady pre prácu so skupinou mladých.

Škola pre animátorov – cieľom kurzu je príprava vedúcich mládežníckych skupín (animátorov). V súčasnosti sa ŠpA skladá zo 4 víkendových stretnutí v priebehu dvoch rokov a je určená pre animátorov od 16 rokov.

GPS – mladí na ceste

Sestry saleziánky so svojim tímom ponúkajú kurzy projektu GPS pre dievčatá vo veku 17 až 23 rokov.

Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania.

Tím ponúka víkendové kurzy prežité v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa dievčatá môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostí a už takmer  tradične netradičné prekvapenia nabité adrenalínom života.

Kurz GPS je otvorený a flexibilný. Kto chce, môže v stretnutiach pokračovať, kto nie, môže prísť jednorázovo. S členkami tímu je možné komunikovať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu gps.fma@gmail.com.

Prihlásenie TU

PS: Sestry saleziánsky ponúkajú tiež ročný kurz pre dievčatá, ktoré vnímajú povolanie k rehoľnému životu a chcú sa zorientovať a spoznať bližšie rehoľné (nie iba saleziánske) povolanie.

Katechéza

Katechéza je našim prvoradým poslaním. Učíme na viacerých štátnych a cirkevných školách náboženstvo (okrem iných predmetov).  Okrem toho vo farnostiach pomáhame s prípravou detí na 1. sv. prijímanie a mladých na sviatosť birmovania, resp. aj na iné sviatosti. Vieru sa snažíme odovzdávať aj pri každej našej činnosti.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk