Hlavný predstavený saleziánov a celej saleziánskej rodiny don Artime sa stal kardinálom

(Vatikán, 2. októbra 2023) – Na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne sa 30. septembra 2023 konalo konzistórium, počas ktorého pápež František vymenoval 21 nových kardinálov, z toho 18 voliteľov a 3 nevoliteľov.

 

Veľké dojatie prežívala celá saleziánska rodina, keď Svätý Otec František vyslovil oficiálnu formulu o kreovaní 21 nových kardinálov, a ešte väčšie, keď zoči-voči kľačiacemu hlavnému predstavenému položil na hlavu červené solideo a biret, odovzdal kardinálsky prsteň a verejne mu pridelil rímsky kostol Márie Pomocnice kresťanov na Via Tuscolana.

 

Následný moment objatia kard. Fernándeza Artimeho so Svätým Otcom bol zároveň symbolickým gestom, znakom vernosti v cirkevnej službe a tiež vyjadrením konkrétnej blízkosti a príbuznosti medzi oboma pastiermi.

 

Augustinián kard. Robert Francis Prevost, prefekt dikastéria pre biskupov, predniesol pozdravné posolstvo a v mene všetkých sa poďakoval pápežovi. Zdôraznil, že kardinálsky titul so sebou prináša pocty, ale predovšetkým zodpovednosť a pocit nedostatočnosti nových kardinálov zoči-voči veľkosti služby, ku ktorej sú teraz povolaní. V duchu dôvery v Božiu Prozreteľnosť a v pápežovu prezieravosť vyjadril oddanosť k úlohám, ktoré treba vykonávať s absolútnym nasadením, maximálnou pokorou a úplnou vernosťou.

 

Svätý Otec ponúkol novým kardinálom niekoľko rád

Platných rád aj pre ostatných členov kardinálskeho kolégia. „Keď som myslel na túto slávnosť a najmä na vás, drahí bratia, ktorí sa stanete kardinálmi, prišiel mi na um tento text zo Skutkov apoštolov (porov. 2,1-11). Je to podstatný text: rozprávanie o Turícach, krste Cirkvi… V skutočnosti však moje myšlienky upútalo niečo zvláštne: to vyjadrenie, ktoré vyšlo z úst Židov, ktorí «vtedy žili v Jeruzaleme» (v. 5). Hovoria: «My, Parti, Médi, Elamčania… » (v. 9) a tak ďalej. Tento dlhý zoznam národov ma priviedol k myšlienke na kardinálov, ktorí vďaka Bohu pochádzajú zo všetkých častí sveta, z najrozmanitejších národov. Preto som si vybral tento biblický úryvok,“ povedal na úvod homílie.

 

Svätého Otca pri meditácii tohto úryvku prekvapilo, že pastieri Cirkvi sa pri jeho čítaní stotožňujú s apoštolmi. „Na druhej strane tí ‚Parti, Médi, Elamčania‘ atď., ktorých som si v mysli spájal s kardinálmi, nepatria do skupiny učeníkov, sú mimo večeradla, sú súčasťou toho «zástupu», ktorý sa «zhromaždil», keď počul hluk spôsobený prudkým vetrom (porov. v. 6). Apoštoli boli ‚všetci Galilejčania‘ (porov. v. 7), zatiaľ čo ľudia, ktorí sa zhromaždili, boli «zo všetkých národov, čo sú pod nebom» (v. 5), rovnako ako biskupi a kardináli v našich časoch,“ pokračoval.

 

Ako nás núti myslieť slovo z Knihy Skutkov apoštolov

Podľa pápeža Františka nás toto slovo z Knihy Skutkov apoštolov núti myslieť na to, že „skôr než sme ‚apoštoli‘, skôr než sme kňazi, biskupi, kardináli, sme ‚Parti, Médi, Elamčania‘ a tak ďalej. A to by v nás malo prebudiť úžas a vďačnosť za to, že sme prijali milosť evanjelia v príslušných národoch, z ktorých pochádzame. (…) V skutočnosti sme evanjelizátormi do tej miery, že si v srdci uchovávame úžas a vďačnosť za to, že sme boli evanjelizovaní. Alebo skôr z toho, že sme evanjelizovaní, pretože v skutočnosti je to stále prítomný dar, ktorý si žiada, aby sme si ho neustále obnovovali v pamäti a vo viere. Sme evanjelizátormi, ktorí evanjelizujú, a nie funkcionármi.“

 

Slávnosť ukončilo apoštolské požehnanie Svätého Otca pre približne 12 000 veriacich prítomných na Námestí sv. Petra, medzi ktorými boli početní členovia saleziánskej rodiny. Neskôr sa zoradili na tradičné „zdvorilostné návštevy“ nových kardinálov na chodbách vatikánskeho apoštolského paláca.

(Neúplný) erb kardinála Angela F. Artimeho

Erb podľa všetkých pravidiel heraldiky navrhol Giorgio Aldrighetti. Giorgio je aktívnym členom saleziánskeho oratória v Chioggi na severe Talianska. Povolaním je heraldik, čiže skúma erby, pravidlá a postupy, podľa ktorých sa erby tvoria a kreslia.

 

V erbe kardinála Artimeho sú umiestnené tri symboly, ktoré hovoria o zbožnosti, koreňoch a jeho pastoračnom poslaní. Monogram Márie Pomocnice kresťanov s korunou, kotva a Dobrý pastier. V spodnej časti sa nachádza motto v latinčine Sufficit tibi gtratia mea (Stačí ti moja milosť).

Monogram Panny Márie Pomocnice kresťanov s korunou odkazuje na „Pannu Máriu Dona Bosca“. Je taká drahá všetkým saleziánom a najmä donovi Angelovi, nástupcovi dona Bosca.

Kotvu si nový kardinál výslovne vyžiadal. Je to z dvoch dôvodov. Pripomína rodinu rybárov, z ktorej pochádza hlavný predstavený, a zároveň je hlavným symbolom erbu saleziánskej kongregácie.

Dobrý pastier (malá socha z 3. storočia bola nájdená v katakombách San Callisto v Ríme) pripomína poslanie byť pastierom ľudí, ktoré Kristus zveril apoštolom.

 

Erb nového kardinála má jednu zvláštnosť.  Za erbom nie je znázornený klasický procesný kríž, ktorý sa zvyčajne pripisuje biskupom a kardinálom. Je to preto, že don Ángel Fernandez Artime ešte neprijal biskupskú vysviacku. Za biskupa bude totiž vysvätený budúci rok, keď prestane pôsobiť ako hlavný rektor Saleziánov dona Bosca. Až potom bude kríž pripojený k jeho erbu.

 

Zdroj: saleziani.sk