30. rokov Laury, združenia mladých

V decembri tohto roka Laura, združenie mladých, oslávi svoje 30. narodeniny. Poďme sa pozrieť na toto združenie mladých, ktoré dnes má viac ako 1500 členov, trochu zbližša.

 

Poslanie Laury

Laura, združenie mladých, je mládežnícka organizácia, ktorá už 30 rokov pôsobí na Slovensku. Podporuje integrálny rozvoj detí a mladých: ich schopnosti, talenty a potenciál a v saleziánskom duchu vychováva k zrelému a radostnému prežívaniu života a ku kresťanským hodnotám. Svoju činnosť realizuje prostredníctvom osobného sprevádzania a voľnočasových aktivít v štýle preventívneho systému sv.Jána Bosca. Dôležitou prioritou je aj výchova mladých k aktívnemu zapojeniu sa do spoločnosti a teda začínajú animátorstvom v strediskách. Úzko spolupracuje so sestrami saleziánkami, ktoré zároveň garantujú saleziánsky rozmer, a s celou saleziánskou rodinou.

 

Z histórie Laury

Laura vznikla oficiálne 4.12. 1993. Už predtým sa však stretávali dievčatá v Prešove v malých skupinkách a tak, keď saleziáni založili Domku, združenie saleziánskej mládeže, poradili, aby sa v Prešove založila organizácia aj pre dievčatá. A tak dostala meno po bl. Laure Vicuňovej, ktorá bola žiačkou v kolégiu sestier saleziánok v Argentíne a zomrela ako obeť za svoju mamu. Inšpirovala sa slovami sv.Dominika Sávia: „Radšej zomrieť ako zhrešiť.“

 

Samozrejme, ako v Domke už nie sú iba chlapci, tak v Laure nie sú iba dievčatá. Ale postava bl. Laury ostáva inšpiráciou, dnes možno ešte viac aktuálnou. V roku 1995 vedenie organizácie prebrali sestry saleziánky a sídlo sa presťahovalo do Bratislavy.

 

Laura dnes

Laura dnes pôsobí v 10 mestách na Slovensku, kde sa deti a mladí môžu pravidelne stretávať na stretnutiach rovesníckych skupín a v krúžkoch. Samozrejme nechýbajú letné tábory, animátorské školy a duchovné obnovy či duchovné cvičenia pre mladých.

 

Okrem činnosti 10 stredísk pripravujeme počas roka misijných dobrovoľníkov cez organizáciu misijného dobrovoľníctva Vides, ktorú Laura zastrešuje. Sú to mladí ľudia, ktorí sa rok pripravujú na tzv. krátku misiu – t.j. strávia minimálne 2 týždne v lete ako animátori detí a mladých v misijných oblastiach v zahraničí alebo na Slovensku – v rómskych dielach alebo na dedinách. A keďže momentálne sa nedá chodiť na Ukrajinu, tak prichádzame k deťom z Ukrajiny, ktoré sú na Slovensku.

 

Pripravujeme aj iné vzdelávania pre mladých. Dlhodobo je to napr. Mediálna škola, kde sa mladí učia chápať média, vytvárať mediálne obsahy a učia sa kritickému mysleniu. Je určená pre stredoškolákov. Niektoré projekty pripravujeme aj spolu s Domkou, napr. Bibliq – biblická online súťaž pre mladých, Ochranu maloletých; počas pandémie sme spolupracovali s Domkou na Oratku Online.

 

Ústredie Laury momentálne sídli v Bratislave na Miletičovej ulici. Organizáciu riadi 7 členné predsedníctvo, predsedníčkou je sr. Marta Baňasová FMA, má ďalších 6 členiek z rôznych častí Slovenska a súčasťou je aj riaditeľka ústredia sr. Mária Nagyová FMA.

 

Okrem toho sú tu viaceré tímy mladých, ktorí spolupracujú na celoslovenskej úrovni- tímy športový, mediálny, kultúrny, ekologický. Tie pripravujú celoslovenské podujatia či aktivity.

 

Aj na miestnej úrovni riadi stredisko Laury vždy predseda/predsedníčka so strediskovou radou. Je pre nás dôležité podporovať mladých v skúsenostiach riadenia a lídrovstva. Veríme, že aj to je pre nich príprava na život.

 

Strategické plánovanie

Naše ciele si vždy „rozmieňame na drobné“ cez strategické plánovanie. Momentálne strategický plán Laury je zameraný na 3 oblasti:

  1. Integrálny rozvoj mladých: s akcentom na rozvoj emocionálnej iteligencie detí a mladých, ktorú považujeme za dôležitú pre ich osobný rozvoj. Ďalšou oblasťou je rozvoj dobrovoľníctva mladých a ich participácia na riadení organizácie.
  2. Finančná stabilita organizácie: organizácia je síce dotovaná štátom, ale táto cesta vybavovania financií je náročná. Preto hľadáme možnosti financovania aktivít cez písanie projektov, rozvoj spolupráce s mestami,  cez donorov, ale aj cez podporu rodičov.
  3. Budovanie komunity: snažíme sa motivovať strediská, aby vytvárali priestor prijatia mladých, aby stretká boli zároveň podpornými spoločenstvami pre mladých. Ďalšou dôležitou prioritou je otvorenosť pre potreby iných, aby sme sa neuzatvárali len v našich strediskách, ale robili dobro aj pre iných. A to je výzva aj pre najmenších členov – sú to napr. ekologické aktivity pre mesto/sídlisko, pomoc starším, napr. aj pomoc pri krízových situáciách či už počas pandémie, alebo vojny na Ukrajine.

 

Svedectvá mladých

„S Laurou som sa v poslednom čase stretla najmä cez projekt misijného dobrovoľníctva Vides, ktorý Laura zastrešuje, a potom na pár spoločných akciách. Vzhľadom na to, že na Vides som natrafila celkom náhodne, toto rozhodnutie vnímam veľmi pozitívne a za veľa tejto skupine mladých a sestier saleziánok vďačím. Je super nájsť ľudí, ktorí sú rovnako zameraní ako ty a môcť s nimi zdieľať často spoločné hodnoty, túžby, ciele… Zdá sa mi, že za posledných pár rokov som vďaka tomuto spoločenstvu a jeho otvorenosti a prijatiu v mnohom podrástla, napríkad som prekonala svoje predsudky, ale často aj niektoré hranice.

Kopec skúseností , vedomostí (ako vypočítať primerané množstvo oblečenia na dané množstvo dní) a návykov (ísť spať tak, aby som celý deň v pohode fungovala) získaných na víkendovkách a táboroch mi pomáhajú v každodennom živote, ale napríklad aj ako animátorke, či v škole. A v neposlednom rade mám vďaka Videsu aj veľa nezabudnuteľných a miestami neuveriteľných zážitkov a priateľstiev, asi aj na celý život. Inak mne sa na Laure veľmi páči ten ženský aspekt.“ (Alenka)

 

„V Laure som už od svojich detských čias, kedy som ako dieťa chodila k saleziánkam na tábory a stretká. Pokračovalo to animátorstvom, strediskovou radou a momentálne predsedníctvom. Laura mi ponúkla more možností, z ktorých čerpám aj vo svojej práci. Dala mi spoločenstvo ľudí, v ktorom sa cítim prijatá a podporovaná. Laura nie je pre mňa len organizácia, ale sú to pre mňa konkrétni ľudia, ktorí mi pomáhali a pomáhajú na mojej ceste rásť.“(Aďa)

 

Autor: sr. Marta Baňasová FMA

Spracovala: sr. Iveta Sojková FMA

Foto: Archív Laura, združenie mladých

Zdroj: donBoscodnes