To tvoj život musí rozprávať alebo keď sa každá sestra osobne stretne s Bohom

Posledný februárový týždeň sa sestry saleziánky, každá osobne stretla s Bohom. V tichu a v prostredí nasiaknutým modlitbou vo Františkánskom Duchovnom centre u Sestier Františkánok Premenenia v Melčiciach využili čas jarných prázdnin. Aby mohli duchovné rásť a pozreli sa do svojho srdca v Božej optike.

 

Duchovné cvičenia s témou milosrdenstva

Na duchovných cvičeniach 19.- 26. februára sa zišlo štrnásť sestier z rôznych komunít Slovenska. Kazateľom bol don Peter Jacko SDB, vikár saleziánov. Úvod do duchovných cvičení začal slovami istého múdreho muža: „Prvých dvadsať rokov zasväteného života má zasvätený počúvať. Ďalších dvadsať rokov má hovoriť to, čo sa dozvedel od duchovných učiteľov. Ďalších dvadsať rokov už môže povedať aj niečo zo seba.“

 

Počas ôsmich dní ponúkol sestrám myšlienky ľudí zasvätených, spisovateľov. Medzi nimi sa vynímali aj myšlienky pápeža Františka, či bývalého predstaveného saleziánov don Pascuala Cháveza.

 

V doobedňajších zamysleniach sa venoval téme milosrdenstva v podobenstvách. Popoludní predstavil témy týkajúce sa života zasvätených – čistotu, modlitbu, lásku, vieru. Prednášky popretkával aj vlastnými skúsenosťami z doterajšej služby, či prácou v misiách. Tak doplnil celkovú mozaiku milosrdenstva v živote, kde nie slová hovoria, ale skutky, gestá, porozumenie, prejavy lásky a nežnosti.

 

Počúvať nielen slová, ale nechať sa viesť Duchom Svätým

Kazateľ duchovných cvičení, ale predovšetkým vedenie od Boha, vnímanie vnuknutí Ducha Svätého, otvorené srdce každej sestry, osobná skúsenosť s Bohom, stretnutie s Božou láskou, vytvorilo čosi nádherné. Toto sestrám pomôže do ďalších dní roka vykročiť s odvahou a radosťou. Tiež s istotou, že sú milované nekončiacou láskou Otca, ktorá ich vyzýva dávať sa naplno im zverenej službe. Takto posilnené môžu túto lásku každodenne odovzdávať konkrétnemu človeku a tak ich život môže prekvitať.

 

Každá sestra mala možnosť osobne sa stretnúť s kazateľom v duchovnom rozhovore. Občerstvenie našli sestry pri slávení Eucharistie, kde don Peter v homílií ešte rozvinul jednotlivé témy. V závere duchovných cvičení mali možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia, kde sa naplno predstavuje tvár Boha, ktorá má meno MILOSRDENSTVO.

 

Vďačnosť ako kľúč k ďalšej milosti

Záver duchovných cvičení sa niesol v duchu vďačnosti kazateľovi don Petrovi Jackovi SDB, koordinátorke duchovných cvičení sestre Márii Nagyovej FMA, za jej službu a obetavosť. Taktiež sestrám františkánkam za službu v kuchyni a iné neviditeľné drobnosti.

 

S osobnou skúsenosťou sa podelilo niekoľko sestier

„Som vďačná Peťovi za jeho prednášky a bratské nasadenie. Povzbudivé pre mňa boli aj domáce sestry s ich ochotou poslúžiť a veľkodušnosťou. Nacvičovala som si aj striedanie tepla a chladu i filipínsky akcent v kuchyni,“ sestra Dagmar Kráľová

 

„O tom, že Božie slovo má svoju silu som sa znovu presvedčila aj v týchto dňoch. Príbehy o milosrdenstve z Lukášovho evanjelia tvorili ten základ, cez ktorý ma oslovoval Boh. Verím,  že chuť toho Božieho, ktorú nesú,  budem schopná rozpoznávať v realite nasledujúcich mesiacov,“ sestra Monika Golianová

 

„Na duchovných cvičeniach bola pre mňa silná najmä myšlienka Boha, ktorého tvárou je milosrdenstvo a ktorým sa môžem nechať milovať. Zakúšala som to aj tak prakticky – cez okolitú prírodu, či starostlivosť domácich sestier,“ sestra Helena Šlenkerová

 

„Som veľmi vďačná za tieto duchovné cvičenia, boli pre mňa veľmi obohacujúce. Oslovilo ma veľa myšlienok. Uvediem aspoň jednu a to: Modlitba sa rodí z presvedčenia, že život nie je niečo, čo sa na nás privalí. Ale je to podivuhodné tajomstvo, ktoré v nás vyvoláva poéziu, hudbu, vďačnosť, chválu, prípadne aj žalospev, či prosbu,“ sestra Martina Alaxová

 

Sr. Martina Škvareninová FMA