Učeníci živého Boha i dnes prinášajú úľavu pre svoje okolie

Liturgické čítania na 14. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze

 

Väčšinou sme navyknutí na pestrý katalóg kresťanských čností, ktorých je toľko, že niekedy ich radšej odkladáme dakde do spodného šuflíka. Biblia si počína múdrejšie. Pre ňu, podľa nej, je základnou a najpodstatnejšou čnosťou, ba jedinou veľkosťou človeka schopnosť počúvať – učenlivosť, čiže učeníctvo u živého Boha. Počúvanie Boha v Slove a chudobných zároveň.
Každý z nás je vlastne učeníkom. Ale koho? Alebo poslucháčom. No čoho? Kto u Lukáša začne počúvať Boha, má pred ním okamžite čistý štít a stáva sa dôležitým. Počnúc Zachariášom a Alžbetou, Máriou a Jozefom až po kajúcu ženu, márnotratného syna, Zacheja a končiac lotrom na kríži. Platí však aj opak. Kto je dôležitý v Božích očiach – napríklad Peter – a prestane Boha dobre počúvať, stráca životnú silu pre seba i pre zverených.

 

Evanjelistovi Lukášovi sa málilo hovoriť o apoštoloch. Pre jeho a hlavne Ježišove evanjelizačné sny Dvanásti nestačili. Jediný pridáva správu o 72 univerzálnych učeníkoch, ktorých Ježiš posiela po dvoch a ku ktorým mlčky počíta aj seba. Veď keby nejestvovali učenliví učeníci, na čo by boli apoštoli?
A ešte jeden detail. Mali by sme skôr hovoriť o „dvojvaječných“ učeníckych dvojčatách: krásne rozdielnych, a preto dojímavo dopĺňajúcich sa. Lebo Ježiš posielal učeníkov po dvoch. Nešli teda a ani v našich časoch neprichádzajú vo svojom mene, so svojimi náukami. Prichádzajú svedčiť o tom, koho počúvajú – a to vzájomnými vzťahmi a skutkami. Učeníci živého Boha i dnes prinášajú úľavu pre svoje okolie, ako o nej hovorí prorok Izaiáš v prvom čítaní alebo evanjelista Lukáš. Rozdávajú povzbudenie, zdravie, útechu, pokoj. Nech sú požehnaní.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša