36. Svetový deň mládeže: „Zodvihni zrak, vstaň!“

36. svetový deň mládeže sa slávil 21. novembra v miestnych cirkvách, v rámci duchovnej prípravy na Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa uskutočnia v Lisabone v roku 2023.

 

Svetový deň mládeže, tradične slávený na Kvetnú nedeľu, sa po prvý raz konal na slávnosť Krista Kráľa na želanie pápeža Františka. V správe s názvom „Vstaň! Ustanovujem ťa za svedka toho, čo si videl!“ (porov. Sk 26,16) pozýva mladých, aby sa „zúčastnili tejto duchovnej púte, ktorá nás privedie k oslavám Svetových dní mládeže v Lisabone v roku 2023.“

 

V „Pastoračných usmerneniach pre slávenie Svetových dní mládeže v jednotlivých cirkvách,“ dikastéria pre laikov, rodinu a život sú zdôraznené niektoré „kľúčové body“ v centre slávenia SDM:

Nech je Deň mládeže „sviatkom viery“

Prostredníctvom eucharistickej adorácie a chvíľ slávenia, stretnutia s Kristom a s Božím milosrdenstvom musia mladí ľudia prežívať „živú a radostnú skúsenosť viery a spoločenstva, priestor na zakúsenie krásy Pánovej tváre“.

 

Nech sú Dni mládeže „cirkevným zážitkom“

Aspekty, na ktoré treba dbať pri uskutočňovaní tohto dňa, sú načúvanie a zapájanie mladých ľudí, aby „zažili cirkevné spoločenstvo a rástli vo vedomí, že sú integrálnou súčasťou Cirkvi.“ Na to je potrebné „nájsť primerané časy a spôsoby, aby bol hlas mladých počuť v existujúcich štruktúrach spoločenstva. (…) Nezabúdajme, že oni sú mladou tvárou Cirkvi!“

 

Nech sú Dni mládeže „misionárskou skúsenosťou“

SDM by mali byť príležitosťou prežiť misijnú skúsenosť, pretože, ako hovorí pápež František, „služba mládeže musí byť vždy misijnou službou.“ Prostredníctvom chvíľ verejnej evanjelizácie, skúseností dobrovoľníckej služby, bezplatnej služby a sebadarovania sa mladí ľudia môžu stať protagonistami ohlasovania: „Samotná ich prítomnosť a ich radostná viera sú už „živým ohlasovaním“ radostnej zvesti, ktorá priťahuje ostatných. Mladí ľudia.“

 

Nech sú Dni mládeže „príležitosťou na rozlišovanie povolaní“ a „výzvou k svätosti“

Základným rozmerom SDM sú povolania. V nich mladí ľudia môžu pochopiť, že Boh ich predovšetkým povolal k životu. Že ich neustále povoláva k šťastiu, aby ho poznali a načúvali jeho hlasu. Základom každej voľby povolania musí byť ešte zásadnejšie volanie k svätosti. SDM musí v mladých ľuďoch zaznieť volanie po svätosti ako pravú cestu k šťastiu a sebarealizácii.

 

Nech sú Dni mládeže „púťovým zážitkom“

Od svojho založenia v roku 1985, vďaka intuícii svätého Jána Pavla II., ktorý si želal sprevádzať mladých ľudí na tejto ceste viery a nádeje, sa SDM so svojimi každoročnými a trojročnými etapami v miestnych a globálnych realitách zmenili na skutočnú púť „vesmírom. Stretajú sa mladí z rôznych miest, krajín a kontinentov na miesto vybrané na stretnutie s pápežom a ďalšími mladými ľuďmi. Tiež púť časom. Od jednej generácie mladých ľudí k druhej, ktorá „prebrala štafetu,“ ktorá hlboko poznačila posledných tridsaťpäť rokov života Cirkvi“. Mladí ľudia SDM sú teda „ľudom pútnikov“, ktorí „spolu kráčajú“ k cieľu, k stretnutiu s Niekým, jediným schopným dať zmysel ich existencii. Bohom stvoreným človekom, ktorý volá každého mladého človeka stať sa jeho učeníkom, všetko opustiť a „kráčať za ním“.

 

Nech sú Dni mládeže „zážitkom univerzálneho bratstva“

Diecézne Dni mládeže musia byť príležitosťou na stretnutie všetkých mladých ľudí, nielen katolíkov. „Diecézne/eparchiálne slávenie Dní mládeže môže byť tým správnym časom na stretnutie a dialóg so všetkými mladými ľuďmi. Aj tými, ktorí žijú na danom území, mimo ich hranice, ich vízie života, ich presvedčenia. Každý mladý človek sa musí cítiť pozvaný zúčastniť sa na ňom a musí byť vítaný ako brat“.

 

Pápež František 21. novembra 2021 predsedal svätej omši na slávnosť Krista Kráľa v Bazilike sv. Petra na ceste s mnohými mladými zo sveta, ktorým vo svojom posolstve hovoril: „Dúfam, že všetci môžeme zažiť tieto etapy ako skutoční pútnici a nie ako „turisti viery“! Otvorme sa prekvapeniam Boha, ktorý chce, aby jeho svetlo svietilo na našej ceste. Otvorme sa počúvaniu jeho hlasu aj prostredníctvom našich bratov a sestier. Pomôžeme si tak spoločne vstať a v tejto ťažkej historickej chvíli sa staneme prorokmi čias.“

 

Celý príhovor svätého otca Františka si môžete prečítať na tkkbs.sk a prípravu na Svetové dni mládeže 2023 v Lisabone môžete sledovať svetovednimladeze.sk.

 

Zdroj: cgfmanet.org