Skončila sa XXIV. GK Inštitútu FMA. Bola skúsenosťou viery a školou formácie 

Rím (Taliansko). “Skúsenosťou viery a školou formácie” bola XXIV. Generálna kapitula Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, ktorá skončila 24. októbra 2021.

 

Téma “Urobte všetko, čo vám On povie” (Gv 2,5.). Komunity, ktoré vytvárajú (plodia) život v srdci súčasného sveta”, sprevádzala skúsenosť kapituly, ktorá sa konala od 12. septembra do 24. októbra 2021. Členky kapituly zapojila do sesterského života a do reflexie/štúdia, modlitby a počúvania i konfrontácie. Ich syntézou je kapitulný dokument “S Máriou byť „prítomnosťou“, ktorá vytvára (plodí) život.“

 

Záverečný prejav matky Cazzuoly

Generálna matka, sestra Chiara Cazzuola, dopoludnia predniesla kapitulárkam svoj záverečný prejav, v ktorom okrem iného povedala: „Cítim potrebu vyjadriť svoju vďačnosť Pánovi za hojnosť milosti, ktorej „objektom“ sme boli v tomto kapitulnom čase. Ďakujem vám za vašu zapálenú a pokojnú účasť, za rodinnosť a jednoduchosť vzťahov, za silný zmysel príslušnosti k Inštitútom. […]

 

V každodennej realite, tu a teraz, ako generatívna komunita osvetlená prítomnosťou Márie, sme sa zamerali na tri dôležité voľby: byť v nepretržitej formácii, kráčať v synodalite, zjednocovať sa v pohľade na integrálnu ekológiu. Tri akcie, ktorých leitmotívom je kvalita prítomnosti, teda naše „bytie“ v srdci súčasnej doby, ako jednotlivci i ako komunita. Preto sme povolané žiť život ako povolanie a znovu objaviť saleziánsku charizmu v celej jej apoštolskej misijnej dynamike.  Mária, ktorá sa prechádza v tomto dome a vo všetkých domoch Inštitútu, nám pomôže nezabúdať na milosť počiatkov, na pokoru a skromnosť začiatkov, ktoré zviditeľňovali Božie pôsobenie v živote a posolstve toľkých našich sestier. […]

 

XXIV. Generálna kapitula prinesie dobré plody pre celý Inštitút, ak budeme účinnými sprostredkovateľmi komunikácie a zdieľania tejto hlbokej skúsenosti, ktorú sme spolu okúsili a oslávili. Preto je čas zostúpiť z Kány do Kafarnauma, nie samé, ale s Ježišom a Máriou, aby sme zdieľali život a poslanie spolu s mladými a s laikmi; aby sme dovolili Bohu „dýchať“ skrze našu existenciu a odvážne čelili výzvam, s ktorými sa stretneme.

 

Zverujme sa Márii, aby nám pomáhala byť ženami, ktoré vedia priniesť nové víno nádeje do našich dejín. Tie sú poznačených toľkými utrpeniami a ťažkosťami, ale požehnaných sladkou prozreteľnosťou Otca.“

 

Slová hlavného predstaveného don Artime

Na záver dopoludnia sa konala Eucharistická slávnosť, ktorej predsedal don Ángel Fernández Artime, 10. nástupca dona Bosca. V úvode sv. omše sa pomocou znakov a giest pripomenul príbeh svadby v Káne. 10 prázdnych hlinených džbánov predstavujúcich celý Inštitút FMA priniesli sestry z rôznych kontinentov pred oltár. Tam do nich generálna predstavená z veľkého džbánu naliala víno. Príbeh svadby v Káne sprevádzal Kapitulu od jeho prípravy a naďalej je akoby „červenou niťou“ Kapitulného dokumentu, ktorý nás pozýva vytvárať synodálne komunity, zameraná na Krista a byť ženami nádeje v súčasnom svete.

 

Hlavný predstavený vo svojej homílii povedal členkám kapituly: „Prežili ste čas hojnosti Ducha Svätého a milosti, čas osobného obohatenia, hlbokých presvedčení a teraz je povinnosťou vás všetkých podeliť sa o toto bohatstvo a vydávať svedectvo. Vo vernosti saleziánskej charizme ste povolané byť životom pre mnohých, svetlom v poslaní medzi najchudobnejšími. Tiež Božím pohladením pre tých najvzdialenejších, ktorí potrebujú ľudskosť a blízkosť. Kapitula začína teraz, budeme pokračovať v kráčaní spolu, spolupracovať s tvorivosťou Ducha Svätého v saleziánskom výchovnom poslaní.“

 

Slávenie ďakovnej sv. omše, záverečné slová generálnej Matky Chiary Cazzuolovej a podpísanie dokumentov tak uzavreli 24. generálnu kapitulu.

 

Je čas sláviť svadbu bratskej, sesterskej, ľudskej a podpornej služby. Treba počúvať mladých, realitu a Slovo. Dôležité je robiť, ako Mária, „to, čo nám hovorí“!

 

Preklad a úprava: Karolína Szelesová a Eva Matejková

Zdroj: cgfmanet.org