Saleziánka Pina Del Core sa stala konzultorkou Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života

Rím (Taliansko): Svätý Otec František vymenoval 10. apríla profesorku Pinu Del Core, docentku vývinovej psychológie a fakulty profesijnej orientácie,  za konzultantku Kongregácie pre inštitúty zasväteného života (ZŽ) a spoločností apoštolského života.

 

Sestra Pina Del Core je členkou Inštitútu dcér Márie Pomocnice (saleziánok), ktorý založili sv. Ján Bosco a sv. Mária Dominika Mazzarellova  5. augusta 1872. Sestry, zasvätené Bohu, slúžia Ježišovi Kristovi v komunite a svoj život venujú ľudskej, kresťanskej a saleziánskej výchove mladých. Don Bosco im vybral za vzor Máriu, Pomocnicu kresťanov, ktorá vedela stelesniť a žiť pedagogiku starostlivosti. Prostredníctvom nej sa uskutočňuje ich výchovne nadšenie pre mladých a robí z nich  životodarne ženy v srdci súčasnej doby.

 

Profesorka Pina Del Core, bola 9 rokov dekankou Pápežskej fakulty pedagogických vied Auxilium v Ríme. Okrem toho bola zodpovedná v oblasti pedagogických a psychologických vied. Pôsobila ako riaditeľka Inštitútu psychologického výskumu v oblasti výchovy. Bola tiež koordinátorkou diplomového kurzu pre formátorov v oblasti zasväteného života propagovaného fakultou.

 

Profesijne zameranie sestry Piny

Psychologička a psychoterapeutka sestra Pina, má dlhoročné pracovné, výskumné a študijné skúsenosti v oblasti školskej a profesijnej orientácie. Ďalej v oblasti adolescentných a mládežníckych povolaní. Vykonávala poradenskú a formačnú činnosť pre formátorov. Zastávala pozíciu konzultantky v medzinárodnom oddelení formácie na úrovni inštitútu FMA. Pôsobila v oblasti odborného poradenstva, rozlišovania a psychodiagnostiky. To jej umožnilo získať zručnosti spojené s výcvikovými otázkami prostredníctvom štúdia, výskumu, publikácií, účasti a organizácie na konferenciách, počiatočnej a permanentnej formácie.

 

Vykonávala rôzne výskumné aktivity v oblasti vývojovej psychológie predovšetkým ako člen vedeckého a riadiaceho výboru. Vyučovala aj v iných inštitúciách, napr. pontifikálnych a na rôznych postgraduálnych kurzoch alebo magisterských štúdiách 1. a 2. stupňa, v spolupráci so študijnými centrami pridruženými k fakulte. Má niekoľko publikácií o troch oblastiach, ktorými sa zaoberá, vývojovej psychológii, orientácii a formovaní. Ide najmä o témy voľby a rozhodovania, identity a hľadania zmyslu, rozlišovania a odborného sprevádzania, ako aj o konkrétne otázky v kontexte počiatočná a pokračujúca formácia zasväteného života.

 

Bola tiež konzultantkou  Kongregácie pre katolícku výchovu a menovaná pápežom do tejto služby od 11. júla 2016. Konzultantov menuje pápež na päťročné funkčné obdobie, aby spolupracovali s členmi kongregácie podľa ich konkrétnych schopností a v súvislosti s cieľmi a záväzkami dikastéria. Konzultanti ponúkajú svoje príspevky prostredníctvom konzultácií, štúdií alebo názorov na konkrétne situácie alebo otázok týkajúcich sa života, poslania a riadenia inštitútov zasväteného života a apoštolských spoločností.

 

Inštitút FMA blahoželá profesorke Pine Del Core a zveruje ju do ochrany Márie Pomocnice a želá jej, aby túto službu vykonávala s disponibilitou a vážnosťou, ktorá vždy sprevádzala jej učenie a výskum v oblasti formácie  a výchovy.

 

Preložila a upravila Anna Jaňáková

Zdroj: cgfmanet.org