krst_pana_21

Tak je už medzi nami nielen Božie dieťatko, ale celá Trojica Lásky

A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ Mk 1,7-11

 

Zástupom pri Jordáne Ján hlásal krst pokánia a priblíženie nebeského kráľovstva tak presvedčivo, že vzbudil v nich dojem, že Pán s nebeskými vojskami je priam za humnami. A zatiaľ On bol s nimi už vo vode! Prvým verejným skutkom Ježiša bolo zaradenie sa medzi hriešnikov. Nechal sa krstiť, aby nám bol čo najbližšie, až na hranici s hriechom. A neponoril sa iba do Jordánu, ale aj do hĺbok smrti, aby sme ani v nej už viac neboli sami a otvoril nám nebeský svet.

 

Nad Ježišom sa pri krste ukázal obraz holubice a celé zástupy počuli hlas z neba. V tom momente začala éra novej komunikácie medzi Bohom a človekom. Otvorilo sa nebo Božieho slova. Tento krát nad všetkými národmi, až podnes. Duch Boží sa už vznáša nielen nad vesmírnymi vodami (Gn 1). Ukázal sa ako Božia pokora v podobe krehkej holubice aj nad našimi obyčajnými riekami. Ako znamenie začiatku nášho definitívne nového stvorenia skrze krst. A Otec nám predstavuje svojho Syna ako Izáka (milovaný), tiež ako Dávidovho potomka (môj syn) a ako Izaiášom predpovedaného Pánovho služobníka (v ktorom mám zaľúbenie). Čiže ako celé starozákonné očakávanie v skratke. Ako celkom konkrétnu ukážku toho, že ak chceme niečo z Nového Zákona lepšie pochopiť, nájdeme to oveľa podrobnejšie v Starom zákone. Tak je už medzi nami nielen Božie dieťatko, ale celá Trojica Lásky! Vďaka Ježišovmu a nášmu krstu.

 

V živote treba zakúsiť rôzne Vianoce: v hojnosti alebo v krajnej chudobe, vo vytržení i v suchote, v pokoji či trápení, v samote alebo s najchudobnejšími, v komunite i bez nej, v rodine či v nemocnici…. A potom ako Ježiš ísť znova verejne účinkovať. S Duchom Svätým ako krotké a jednoduché holubice – čiže vlastným príkladom; Otcovým slovom – ak nás budú chcieť počúvať a ako Ježiš – každodenným umieraním sebe. A stihneme zažiť aj to, aké je krásne pomáhať tým, ktorí nás ako Ježiš Jána čochvíľa prerastú.

 

sestra Dáša

Foto: Okolie Jordánu, vody Jordánu v mieste krstu, zástupy na ceste k Jordánu