Zvestovanie hľadajúcim- komentár k Božiemu Slovu na Zjavenie Pána

 

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ“? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“  Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok:  A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“ Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa; hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Mt 2,1-12

 

Zvestovanie narodenia Pána u Matúša sa deje v centre politickej moci, v Jeruzaleme, pred kráľom Herodesom. No jeho nájdenie sa uskutoční v prostej jednoduchosti tými, ktorí uvažujú a hľadajú. Ale aj tí ku svojej dobrej vôli potrebujú na jeho objavenie svetlo Božieho slova, ktorým veľkňazi definovali miesto jeho narodenia.

 

Príchod mudrcov do Betlehema je ako prílet prvej lastovičky, s ktorou definitívne prichádza i jar. Mudrci sú znamením všetkých národov, ktoré raz prídu ku Kristovi. Za Izrael prichádzajú marginalizovaní pastieri a za pohanov vzdelanci, ktorí hľadajú pravé hodnoty. No aj pastieri sa stávajú múdrymi, lebo dokázali počúvať a hľadať. Betlehemské dieťa prináša jedným i druhým radostnú správu. Musí však čoskoro na seba vziať podobu vyhnanca a utiecť do Egypta. Mesiáš bol a zostane vyhľadávaný a tiež odmietaný.

 

Mudrci pri jasliach stoja v čele veľkého množstva „pravých Božích ctiteľov“, ktorí počúvajú vo svojom vnútri Boží hlas. Láskyplné zjednotenie všetkých národov sa deje cez Božie slovo. Duch Svätý ho rozsieva do sŕdc a Cirkev zbiera jeho plody. V jeho sile je naším poslaním milovať a zostávať v jednote medzi sebou.

 

sestra Dáša