Prijať posolstvo: „Tebe ich zverujem“

Rím (Taliansko, 5. augusta 2020): Generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, Yvonne Reungoat oficiálne otvorila druhý rok prípravy na 150. výročie založenia Inštitútu FMA (1872- 2022). Pred rokom v Mornese uviedla trojročie ako obdobie chvály, vďaky vzdávania a novej výchovnej a charizmatickej vitality.
 
Prvý rok 2019 – 2020 osvetlený slovami svätej Márie Mazzarellovej: „Naozaj ďakujeme Pánovi, ktorý nám dáva mnoho milosti“ (L37.10), hodnotí predstavená Yvonne vo svojom posolstve – „Bol to rok, cez ktorý sme chceli prežívať vďačnosť a tento podtón zanieval aj napriek obavám, zablokovaniu, smútku, pretože vieme, že sme v Božích rukách a že každá udalosť, šťastná alebo smutná, pripravuje Veľkonočný úsvit: z tohto dôvodu aj v slzách môžeme stále hovoriť „ďakujem.“
 
Druhý rok  2020 – 2021 nasleduje téma Prijať posolstvo: „Tebe ich zverujem.“ Predstavená Yvonne vysvetľuje motiváciu k výberu témy: „V Mornese Maria sprevádza mladú Máriu Dominiku a vedie ju najmä v neistote o jej budúcnosť smerom k novému poslaniu, k horizont: starať sa o chudobné dievčatá posolstvom: „Tebe ich zverujem.“

obežníku č. 1000 matka Yvonne Reungoat vyzýva, aby si každá saleziánka s novou hĺbkou priblížila postavu Márie Dominiky Mazzarellovej, aby prenikla viac do posolstva „Tebe ich zverujem,“ ktoré bolo hlavnou témou jej života a ktoré je výzvou pre všetkých. Navrhuje tiež pamätať celý rok na  tieto otázky a zamýšľať sa nad nimi vo výchovnej komunite: „Kto je nám dnes zverený? Aké podmienky si vyžaduje toto posolstvo, aby sa z generácie na generáciu stalo plodným lonom nového života pre nás všetkých a pre nové generácie? Čo môže dnešným mladým ľuďom povedať „Mornese“? Predstavená ďalej dodáva: „Tebe ich zverujem“ z generácie na generáciu, aby si mladí muži a ženy tejto planéty mohli plne uvedomiť seba a boli šťastní, aby objavili bohatstvo daru seba samého pre Božiu lásku, aby mohli byť svätými tretieho tisícročia. Aby stále vždy mladé ženy pociťovali toto poslanie, ktoré sa ich osobne týka, a reagovali tým, že príjmu a stanú sa živými kameňmi pamätníku vďačnosti Márie Pomocnice kresťanov!“
 
Pre saleziánky na celom svete je 5. august dňom, kedy si pripomínajú vlastné korene a obnovujú „áno“ saleziánskemu povolaniu s otvorením pre budúcnosť nádeje, don Boscovho prisľúbenia „Maria sa prechádza v tomto dome “ (porov. Kronika V, 51 – 52). Je isté, že Mária je prítomná tam, kde je poslanie zverené saleziánkam a výchovným spoločenstvám a koná ako ochrankyňa, sprievodkyňa a inšpirácia, aby sa mohla z histórie žiť dnes plodiaca sila charizmy.
 
Preložila a upravila: Dagmara Čepelová
Zdroj: cgfmanet.org