Vyjde mu to aj vďaka tebe

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich. lné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich. lné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Kto má uši, nech počúva!“ Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“ On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: „Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.“ Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“ Mt 13, 1 – 23
 
Pri roľníckom podobenstve o rozsievačovi je pozornosť zameraná na kľúčový vzťah medzi rozsievačom a pôdou. Akoby boli prostredníctvom semena vo vzájomnom dialógu. Slnko, vlaha, prípravné oranie, či zaorávanie sú ponechané bokom.
 
Príspevok do dialógu zo strany rozsievača je výsostne neekonomický, prehojný. Ako keby rozsievač nevedel predvídať, alebo mal koľkokoľvek semena a chce do pôdy investovať stoj čo stoj. Je zrejmé, že ak rozsievač predstavuje Pána, tak bude platiť druhá možnosť.
 
Odpoveď pôdy je rôzna. Skalnatosť by mohla charakterizovať pôdu ochotnú, pokiaľ semeno „neohrozuje“ jej citlivé, navonok stvrdnuté miesta. V takom prípade automaticky zareaguje protiútokom alebo sa obrní obrannými mechanizmami, napríklad racionalizáciou typu: „Škoda bolo prijať semeno, veď už nebude pršať“ alebo „Zasa nesial vo vhodnom čase.“  Cestami tohto sveta udupaná pôda by mohla predstavovať preťažené komunikačné siete, alebo naopak zaťaženosť na ne. Keby bola pochopila o čo ide, nedala by semeno žiadnym vtákom zožrať. U zarastenej môžu dominovať nezvládnuté emócie, ktoré zabraňujú schopnosť pokojne a s porozumením dať šancu plodnosti tomu pravému.
 
Nadšený Rozsievač sa však neľaká prekážok. Vie, že semeno môže nevzísť, a keď vzíde, už ďalej neporásť, a keď porastie, môže byť udusené – sú to normálne okolnosti každej sejby. On pôdu miluje a celej dáva rovnakú šancu. Dôveruje, že každá vydá zo seba to najlepšie. A má čas. Veď do poslednej chvíle môžu čosi v sebe zmeniť – nech majú semeno Slova poruke. Keby zmena nebola možná, zaiste by všade nerozsieval.
 
Plodnosť je podľa Božej vôle vlastnosťou každého tvora a ona víťazí, napriek nepopierateľným odbočeniam. Rozsievač sa nemusí nechať miasť neplodnosťou Slova vo svojom okolí. Je si istý, že jeho život prinesie bohatý úžitok. A skutočne, dobrá pôda prinesie úrodu aj za predchádzajúce. Tvoje počúvanie môže Pánovi bohato vynahradiť straty. Nevadí, že sa dnes možno cítiš suchý, zdupaný alebo preťažený. Slovo to s tebou skúsi znova. Možno už dnes večer.
 
sestra Dáša
Foto: Rôzne pôdy