Generálna predstavená saleziánok ďakuje za blahoželania k Sviatku vďačnosti

Rím (Taliansko). 26. apríla 2020 sa v Ríme v provincii San Giovanni Bosco oslavoval Svetový deň vďačnosti 2020 Inštitútu saleziánok online, s mottom: „Váš život je strom, ktorý prináša ovocie.“
 
Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov, sestra Yvonne Reungoat ako odpoveď na všetky prijaté blahoželania z provincií z celého sveta a zo saleziánskej rodiny napísala ďakovnú správu. Uvádzame celé znenie textu.
 
„Drahé sestry, laici, mladí ľudia a členovia saleziánskej rodiny,
po online oslave sviatku svetového dňa vďačnosti, cítim potrebu  zo srdca vyjadriť svoje úprimné poďakovanie Rímskej provincii sv. Jána Bosca (IRO), vizitatórií Márie Matky Cirkvi, sestrám z generálneho domu a všetkým dcéram Mária Pomocnice kresťanov, ktoré koordinovali prípravu a oslavu tohto podujatia a celému inštitútu.
 
Tento rok nás situácia spôsobená koronavírusom prinútila vymyslieť nový slávnostný režim a kreativita bola skvelá! Myslím, že môžem povedať, že príprava a slávenie sviatku mali veľkú hĺbku, pretože sme sa sústredili na to podstatné.
 
Intenzita „vzdialenej“ účasti a zapojenia celého inštitútu, každej dcéry Márie Pomocnice kresťanov, výchovných komunít, laických dospelých a mladých ľudí, členov saleziánskej rodiny a mnohých ďalších blízkych ľudí saleziánskej charizme nebola oslabená. V skutočnosti som necítila vzdialenosť, pretože bolo veľa úprimných, jednoduchých vyjadrení vďačnosti, náklonnosti, spoločenstva v modlitbe, zdieľania cesty uskutočnenej v každej komunite a naopak cítila som, že ste sa ku mne priblížili, v mojom srdci! Všimli ste si moje dojatie v niektorých momentoch: znamenia Božej lásky, živej prítomnosti Márie Pomocnice, milosti jednoty inštitútu, vernosti sestier a lásky, ktorú máme v našich srdciach, účasti mnohých mladí v našom živote, veľká sila minulých žiakov na celom svete, rast saleziánskej rodiny je ako bezodný a neobmedzený oceán, ktorý nemôže byť obsiahnutý v niekoľkých slovách!
 
Koľko správ a koľko vyjadrení náklonnosti a solidarity mi prišlo rôznymi komunikačnými kanálmi! Týmto posolstvom by som chcela všetkým vyjadriť svoju hlbokú vďaku za to, že sa im podarilo túto konkrétnu udalosť ozvláštniť, tešiac sa so srdcom otvoreným vzájomnému poďakovaniu, ktoré má, ako vždy svetový  rozmer.
 
Áno, vnímala som nielen „virtuálnu“ prítomnosť, ale aj živú, konkrétnu prítomnosť veľkej komunity spojenej s rodinným duchom, ktorý okrem vonkajších podmienok vedel, ako sa zlúčiť do jediného hymnu vďačnosti Bohu, predovšetkým za dar poslania žiť s mladými ľuďmi a pre nich. V skutočnosti s nimi chceme naplniť svet vďačnosťou, pestovať nové výhonky nádeje a radosti tak, aby „náš život bol stromom, ktorý prináša ovocie“, ako hovorí motto dňa vďačnosti.
 
Je to „strom“, ktorý si vyžaduje hlboké korene, ktoré je potrebné nepretržite zalievať, aby sa život kŕmil čistou vodou. Ďakujem vám, pretože čerpáte túto vodu z Eucharistie a z materskej prítomnosti Márie Pomocnice kresťanov. Tak to robil don Bosco a matka Mazzarellová a to isté platí aj pre nás dnes. Dúfam, že sa na vás obraciam s takou istotou, že táto bezprecedentná skúsenosť sa neskončí v krátkom čase a že „poďakovanie“ explodované tvorivosťou na miestnej a provinčnej úrovni sa bude prejavovať v každodennom živote.
 
Spoločne môžeme s novým úžasom zistiť, že existuje nekonečné množstvo dôvodov na ďakovanie. Dovoľte mi, aby som vám nechala ako spomienku na tento konkrétny sviatok vďačnosti „úlohu,“ zamerať pohľad zo srdca na gestá, znaky, príležitosti povedať: ďakujem! Týmto spôsobom môžeme byť všetci spoločne „záhradkármi“, ktorí dokážu prinášať nové výhonky, ktoré v primeranom čase prekvitajú a stanú sa kvalitným ovocím. Som si istá, že tieto výhonky budete môcť pomenovať, že ich dokážete vyliečiť s vášňou, modlitbou, solidaritou, veľkou láskou. Každý okamih a každé gesto prežívané s láskou prináša dobré ovocie a stáva sa plodným na večnosť, pretože láska trvá večne.
 
Mám toho ešte oveľa viac, s čím by som sa chcela podeliť, ale viem, že si viete domyslieť, ako veľmi vo mne vibruje vďačnosť za bohaté skúsenosti, ktoré sme spolu prežili v týchto rokoch a tiež na tejto oslave!
 
Ďakujem tiež v mene sestier generálnej rady, provinciálnej predstavenej sestry Angeli Marii Maccioni a Rímskej provincii, predstavenej vizitatórie sesstre Marií del Carmen Canales a vizitatórií Maria Madre della Chiesa, direktorke sestre Bernarde Santamaria a sestrám z generálneho domu, všetkým dcéram Márie Pomocnice, ktoré spolupracovali na tom, aby tento moment a svetové stretnutie prebiehalo rozličnými komunikačnými prostriedkami.  Osobitné poďakovanie patrí komunite generálneho domu, ktorá reprezentovala celý svet v momentoch modlitby a slávnostnej svätej omše  a oslavy.
 
Chystáme sa vstúpiť do mája, ktorý je venovaný Márii Pomocníkom kresťanov. S dôverou vás žiadame, aby ste podporili ľudí postihnutých Covid-19, vyprosili silu tým, ktorí sa o nich starajú, a povzbudili ich rodiny. Zverujte všetkých, ktorí zomreli na tento vírus, do náručia matky. A tiež, čo najskoršie  ukončenie tejto pandémie. Ona, matka nám pomôže vytvoriť budúcnosť, aby dar charizmy zostal svetlom pre všetkých mladých mužov a ženy na svete. Keď vám ďakujem, cítim sa s vami v úplnej harmónii vo viere, že dnes sme všetci povolaní žiť túto skúsenosť z krízy s vierou a nádejou a byť v maximálnej možnej miere solidárni s tými, ktorí sa nachádzajú v tejto situácii materiálnej a duchovnej potreby.
 
Prijímame pozvanie pápeža Františka, modliť sa každý deň ruženec, aby sme prekonali okamih skúšky s vierou a aby sme znovu objavili krásu a silu spoločnej modlitby, pokiaľ možno ako komunita. Stále sme vo Veľkonočnom období, preto vám želám, aby vzkriesený Ježiš bol vašou radosťou a vašou nádejou v istote, že Život prekonal smrť.
 
S úprimným objatím a s láskou, ktorú cítim, že mám ku každému z vás nech vás  Boh žehná a Mária Pomocnica učí, ako byť nositeľmi nového života v láske a radosti.
 
Rím, 28 apríla 2020
Sestra Yvonne Reungoat
Generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice.“
 
Preložila a upravila -dc-
Zdroj: cgfmanet.org