28.GK saleziánov deň za dňom

 1. Mar :: Spoločenská komunikácia podstatná pre poslanie medzi mladými

FOTOGALÉRIA ¦ V stredu 4. marca sa kapitula zaoberala dopoludnia 15 návrhmi z komisie pre právne otázky.
Medzi témy, ku ktorým sa v pléne vyjadrovali mnohí, patrila spoločenská komunikácia, ktrej by sa malo v nasledujúcom šesťročí dostať viac pozornosti, pričom panuje pestrosť názorov o vhodnom spôsobe ako dať správnu váhu a väčšiu efektívnosť animácii tejto oblasti; akokoľek, táto oblasť sa vidí stále viac podstatná pre poslanie medzi mladými, ktorí na všetkých kontinentoch žijú v digitálnom svete, ako vo svojom trvalom prostredí.
Rovnako mnoho príspevkov sa dostalo téme aký má byť na centrálnej úrovni vzťah a aká má byť animácia kongregácie so saleziánskou rodinou, a formácia saleziánov, aby boli schopní prežívať spolupatričnosť, ako to vyžadujú Stanovy; zaznievali návrhy na vytvorenie samostatného oddelenia (dikastériá), iné návrhy zazneli o pokračovaní doterajšej skúsenosti štruktúry sekretariátu, s doplnením nových prvkov pre účinnejšiu animáciu.
Napokon tretia oblasť, pri ktorej bolo veľa pozornosti deleátov kapituly, sa týkala návrhov o mandátoch členov hlavnej rady, najmä zodpovedných za oddelenia a za regióny, ako aj spôsobov uskutočnenia voľby hlavného predstaveného, jeho vikára a členov rady. Niektoré predložené názory poukazovali na to, že služba počas dvoch mandátov dovoľuje ponúknuť to najlepšie zo seba a potom treba dať takúto možnosť ďalším, a zasa pre iné návrhy je dôležité nebrániť slobodu voľby v kapitulnom pléne a neobmedzovať mandát príliš časmi a podmienkami.
 

 1. Mar :: Priamo v pléne odpovedali na základnú otázku mladí ¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ Jasne požiadali saleziánov, aby boli jednoducho vo všetkom donom Boscom uprostred nich, bez strachu a bez očakávania, že mladí sa prispôsobia časovému rozpisu rehoľníkov a odpovediam a štruktúram vopred pripraveným ale bez ich účasti.
 

 1. Mar :: Na kapitulu prišli mladí, sú zapojení v komisiách ¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ Od pondelka 3. marca sa zúčastňuje na 28. generálnej kapitule niekoľko pozvaných mladých, zapájajú sa do diskusií v komisiách.
 

 1. Mar :: O prácach kapituly hovorí jeden zo sekretárov ¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ „Panuje intenzívna sústredená atmosféra, tvorivý prístup, mnoho pochopenia pre presuny a nevyhnutné nepohodlie, ale spätná väzba tohto prvého obdobia kapituly je absolútne pozitívna. Diskusia o správe hlavného predstaveného a jeho odpovede boli perfektné a príkladné.“
 

 1. Mar :: Paradoxy vizibility

„Paradoxne, popri príklade nutnej skrytosti tohto spolubrata, hovoríme na kapitule veľa o našej vizibilite – viditeľnosti. Teda, či sme postrehnuteľní v dave ako tí, ktorí ukazujú na Boha a naznačujú, že tento svet nie je všetko. Na Valdoccu v rámci tejto viditeľnosti ponúkajú v obchode rôzne produkty v štýle Línia Valdocco.“
>> Martin Kačmáry píše tretí príspevok v Kapitulnom zápisníku (čítať).
 

 1. Feb :: Rozbehla sa práca na téme, je známe aj kedy budú voľby ¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ Generálna kapitula sa už dostala do fázy plnej práce, štyri skupiny začali proces rozlišovania o troch častiach témy. Centrálna komisia navrhla kalendár prác tak, aby sa rozlišovanie ukončilo do soboty 14. marca. Od pondelka 16. marca sú v programe voľby hlavného predstaveného a jeho radcov.
 

 1. Feb :: Popolcová streda – duchovná obnova

FOTOGALÉRIA ¦ Na popolcovú stredu je v programe 28.GK duchovná obnova. Zamyslenie nad Listom z Ríma ponúkol delegátom kapituly emeritný hlavný predstavený don Pascual Chávez (celá téma v taliančine).
„Nebezpečenstvo, dnes ako včera, kvôli ktorému don Bosco napísal tento slávny list, je strata fyzickej prítomnosti saleziánov medzi chlapcami, strata schopnosti takmer prirodzene chápať ich kultúru a strata rodinnej, dobrotivej a transparentnej lásky, ktorá zjavuje Boha a získava ich pre Bosha. Ide tu o duchovný testament dona Bosca, tak vibrujúce a tak jasné sú tóny. A píše ho práve preto, aby odporúčal prítomnosť medzi mladými (znovuobjaviť saleziánsku asistenciu), rodinnosť niekdajších čias (sprevádzanie), čo absolútne treba znovu nadobudnúť, čo sa pestuje najmä počas rekreácie, vo voľnom čase, v otvorených štruktúrach, medzi mladými, keď zdieľame ich život a seriózne berieme ich sny, deň za dňom (omladená mládežnícka pastorácia a pastorácia povolaní).“
 

 1. Feb :: Rokovací poriadok a pracovný dokument

FOTOGALÉRIA ¦ V utorok druhého rýždňa dopoludnia sa hlasovalo o rokovacom poriadku GK a v ďalších hodinách bol predstavený pracovný dokument kapituly.
V tento deň slávila saleziánska rodina liturgický sviatok prvých saleziánskych mučeníkov sv. Alojza Versigliu a Calixta Carravaria; hlavný predstavený slávil eucharistiu so spolubratmi z regiónu Východná Ázia a Oceánia.
Oheň a loďka. Týmito dvoma obrazmi uviedol don Andrea Bozzolo vysvetlenie pracovného dokumentu delegátom kapituly. Oheň Božieho Ducha vyznačuje a osvetľuje trasu, ktorou sa má loďka generálnej kapituly plaviť. Saleziáni, nalodení, majú držať smer spolu s mladými, všetci obrátení smerom ktomu istému cieľu – ieľu kapituly, ktorý pozostáva z troch jadier: priorita poslania k mladým, profil saleziána a spoluzodpovednosť s laikmi.
Východzím prístavom sú provinciálne kapituly, príspevky, ktoré prišli od jednotlivých spolubratov a pohľady od mladých. Predkapitulná komisia, zložená z 13 saleziánov – medzi nimi aj don Bozzolo – spracovala toto všetko do jedného textu, ktorý majú delegáti GK v rukách. Teraz sa mu majú venovať spôsobom rozlišovania, ktoré nie je technikou ale duchovno-praktickým umením, múdrosťou toho, kto načúva a hovorí priamo.
 

 1. Feb :: Prvé hlasovania

FOTOGALÉRIA ¦ V prvý deň druhého týždňa generálnej kapituly venovali delegáti testovaniu hlasovania, následne na návrh regulátora zvolili sekretárov – don Enrico Gaetan, don Luca Barone a don Daniele Merlini (na foto vyššie), a tiež moderátorov. Vzniklo aj rozdelenie účastníkov do 4 pracovných skupín podľa tém. Dostupné fotografie tiež ukazujú, že z prác generálnej kapituly sa takmer celkom vytratilo používanie papiera, všetko beží online, každý účastník používa vlastný prenosný počítač a aj hlasovanie prebieha online.
 

 1. Feb :: Decentné „drgnutie“ do metodológie

„Keď ukončil svoj príspevok Eunan McDonnel, provinciál z Írska, pozreli sme sa na seba s Gabom Maníkom a zdalo sa nám, že sa niečo udialo… Po príspevku a homílii na svätej omši, k Eunanovi prichádzali viacerí bratia s poďakovaním. Hovoril o kontemplácii a láskavosti sv. Františka Saleského. Podstatný bol však spôsob. Veľmi decentne „drgol“ do metodologickej paradigmy, ktorá nás sprevádza už niekoľko kapitúl a svojim spôsobom ovplyvňuje aj naše pastoračné myslenie a konanie.“
>> Martin Kačmáry píše druhý príspevok v Kapitulnom zápisníku (čítať).
 

 1. Feb :: Otvárací príhovor hlavného predstaveného ¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ Po svätej omši a pozdravných príhovoroch hostí don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov predniesol svoj otvárací príhovor (taliansky text príhovroru). Najprv veľmi srdečne a jednotlivo pozdravil predstaviteľov saleziánskej rodiny, medzi nimi aj prezidenta svetového združenia Exallievov dona Bosca Slováka Michala Horta, ktorý bol prítomný aj s manželkou.
 
V príhovre don Artime okrem inéhopripomenul slová svojho predchodcu dona Luigho Ricceriho z 20.generálnej kapituly: „Naše zhromaždenie nie je zhromaždením akcionárov firmy, nie je to politické zhromaždenie frakcií s rôznymi ekonomickými záujmami, záujmami prestíže či ambícii. My sme tu Cirkev, lepšie povedané, sme zhromaždenie zasvätených mužov, zjednotených v Pánovi, so sľubmi úplne pre nadprirodzený ideál.“
Po otváracom príhovre hlavného predstaveného, ktorý trval asi 40 minút, regulátor kapituly don Stefano Vanoli vyhlási 28.GK za oficiálne otvorenú.
 

 1. Feb :: Slávnostné otvorenie 28. generálnej kapituly ¦celý článok

Po prvom týždni prác, ktorý bol kvázi prípravou samotnej kapituly, bola v sobotu 22. februára dopoludnia 28. generálna kapitula saleziánov oficiálne otvorená.
Eucharistiu pri slávnostnom otvorení slávil prefekt Kongregácie pre Inštitútu zasväteného života a spoločnosti apoštolského živoťa kardinál João Braz de Aviz, ktorý predniesol aj homíliu (text v taliančine), s ním koncelebrovali hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime ako aj emeritný hlavný predstavených don Pascual Chávez a ďalší biskupi a preláti: kardináli Óscar Rodríguez Maradiaga, Tarcisio Bertone a Ricardo Ezzati; a biskupi Enrico dal Covolo, Adrianus van Luyn, Mario Toso, Vitaliy Krivitskiy, Calogero La Piana, Peter Štumpf, Joaquim da Silva Mendes, Luc Van Looy, Ludwig Schwarz.
Početná bola aj prítomnosť hlavných predatvených a zodpovedných za zložky saleziánskej rodiny:
https://www.facebook.com/agenziaans/videos/488841855339870/
 
Madre Yvonne Reungoat, generálna matka Dcér Márie Pomocnice;
Antonio Boccia, svetový koordinátor Združenia saleziánov spolupracovníkov;
Renato Valera, prezident prvotného Združenia Márie Pomocnice (ADMA);
prezidenti konfederácií Exallievov SDB a FMA Michal Hort a Maria Maghini;
svetoví zodpovední Dobrovoľníčok dona Bosca a Dobrovoľníkov s donom Boscom;
Madre Graziella Benghini, hlavná predstavená Saleziánok oblátok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho;
Dina Moscioni, hlavná koordinátorka Svedkov Zmŕtvychvstalého;
diakon Guido Pedroni, generálny kustód Misijnej komunity dona Bosca;
don Joe D’Souza SDB, zakladateľ a hlavný predstavený inštitútu Učeníci;
don Jonas Abib SDB, zakladateľ a hlavný predstavený Cancão Nova;
matka Teresia Furuki Ryoko, hlavná predstavená Sestry lásky z Miyazaki;
sr. Luigina Bellomo, generálna vikárka inštitútu Apoštolky Svätej rodiny;
a zástupcovia ďalších zložiek saleziánskej rodiny.
 

 1. Feb :: Tretí deň spirituality – spoločne s laikmi¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ V tretí deň trojdnia o spiritualite predniesol dopoludnia svoj príspevok o téme „Spoločne s laikmi v poslaní a vo formácii“ (celá téma taliansky) don Luis Fernando (Koldo) Gutierrez, delegát z provincie Španielsko-Madrid.
ANS publikoval fotografiu hlavného predstaveného so saleziánmi koadjútormi, ktorí sú ako delegáti na 28.GK. V dnešný deň zavítal na generálnu kapitulu salezián kardinál Óscar Rodríguez Maradiaga.
 

 1. Feb :: Rozhovor s regulátorom kapituly¦celý článok

Regulátor 28. generálnej kapituly don Stefano Vanoli sa narodil 1. marca 1968 vo Varese, saleziánom je od roku 8. septembra 1988. Od roku 2015 je hlavným sekretárom Saleziánskej spoločnosti a v apríli 2018 ho hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime menoval za regulátora 28.GK. Bol už účastníkom na 25. a 27. generálnej kapitule, ako provinciálny delegát. Dvanásť rokov bol aj provinciálnym radcom.
Prinášame časť rozhovoru, ktorý poskytol don Vanoli pre Bollettino Salesiano 2/2020.
 

 1. Feb :: Druhý deň spirituality – profil saleziána

FOTOGALÉRIA ¦ V druhý deň trojdnia o spiritualite sa prihovoril účastníkom kapituly don Eunan McDonnell, provinciál z Írska, o profile saleziána (celá téma taliansky).
 

 1. Feb :: Prvý deň spirituality – uvažovanie, štúdium, modlitba, diskusie¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ V prvý deň trojdnia o spiritualite sa prihovoril účastníkom kapituly don Rosano Sala o priorite saleziánskeho poslania medzi mladými dnes (celá téma taliansky). po čase na počúvanie a uvažovanie nasledovala pred obedom svätá omša. Popoludní v dvoch blokoch nasledovala práca v skupinách po regiónoch, s cieľom vyznačiť prioritné výzvy pre Kongregáciu a základné procesy pre nasledujúce šesťročie 2020-2026. Toto uvažovanie sa zakladá na vypočutej správe o stave Kongregácie aj vo vzťahu k situácii vo vlastnom regióne.
V tento deň na kapitulu zavítal aj salezián kardinál Tarcisio Bertone, bývalý štzátny sekretár Vatikánu.
 

 1. Feb :: Správa hlavného predstaveného o stave Kongregácie¦celý článok

CELÁ SPRÁVA (taliansky) ¦ FOTOGALÉRIA
Prvý raz v dejinách Kongregácie bola správa o stave Kongregácie vysielaná naživo na facebooku, aby mali možnosť sledovať ju mnohí ďalší saleziáni a členovia saleziánskej rodiny. Slová hlavného predstaveného sú aj ovocím mnohých skúseností zažitých pri osobných stretnutiach počas šesťročia – stretnutia s vyše trinásťtisíc spolubratmi. „Aký je stav našej milovanej Kongregácie?“, vyslovil na úvod prezentácie otázku don Artime.
https://www.facebook.com/agenziaans/videos/2227150187579922/
 

 1. Feb :: Na 28.GK až štyria saleziáni Slováci

Ako Slováci máme momentálne najpočetnejšie zastúpenie v našej histórii. Provinciálny vikár Peter Bučány, budúci provinciál Peter Timko, ukrajinský provinciál Karol Maník a slovenský delegát Martin Kačmáry. (…) Keď provinciál z Indonézie vidí na mojej vizitke, že som zo Slovenska, povie len tri slová: Jozef Kusý-svätec. Náš spolubrat, ktorý bol misionárom vo Východnom Timore, zanechal v ľuďoch pozitívnu stopu.
>> Martin Kačmáry píše prvý príspevok v Kapitulnom zápisníku (čítať).
 

 1. Feb :: Prvý pracovný deň¦FOTOGALÉRIA

Začali sa prezentácie jednotlivých členov hlavnej rady – ako súčasť správy o stave Kongregácie. Večerné slovko mal salezián kardinál arcibiskup z Maroka Mons. Cristóbal López Romero.
 

 1. Feb :: Úvodný deň 28. generálnej kapituly¦celý článok

FOTOGALÉRIA ¦ homília hlavného predstaveného (slovensky) (PDF)
„Tu, kde je miesto nášho začiatku (taliansky origine), tu je aj miesto našej originality,“ povedal don Vanoli. Konanie generálnej kapituly sa vrátilo na Valdocco po 62 rokoch.
Spolu 242 členov 28.GK (medzi nimi aj členovia hlavnej rady a hlavný predstavený i jeho predchodca) pochádza zo 66 národov a zastupujú 130 krajín, kde Saleziánska spoločnosť pôsobí. Na jeden týždeň sú pozvaní aj mladí a laickí spolupracujúci.
https://www.facebook.com/agenziaans/videos/1405781206271421/
 

 1. Feb :: Príchod účastníkov 28.GK¦FOTOGALÉRIA

 

 1. Feb :: Rozhovor s našim delegátom Martinom Kačmárym ¦celý článok

Slovenských saleziánov bude na 28. generálnej kapitule zastupovať ako zvolený delegát don Martin Kačmáry (42). Do júna 2019 bol direktorom saleziánskeho diela v Prešove a zároveň aj členom provinciálnej rady. Pred začiatkom kapituly odpovedal na niekoľko našich otázok.
 

 1. Feb :: Zastúpenie slovenskej provincie na generálnych kapitulách od roku 1990

28.GK (2020) – v zastúpení provinciála vikár Peter Bučány, delegát Martin Kačmáry a pozvaný bez hlasovacieho práva novomenovaný provinciál Peter Timko
27.GK (2014) – provinciál Karol Maník, delegát Jozef Ižold a pozvaný zástupca za koadjútorov z nášho regiónu spolubrat Rastislav Behún
26.GK (2008) – provinciál Štefan Turanský a delegát Jozef Ižold (Štefan Turanský bol na tejto GK zvolený za člena hlavnej rady ako radca pre región Severnej a strednej Európy)
25.GK (2002) – provinciál Vladimír Fekete a delegáti Štefan Turanský a Pavol Grach
24.GK (1996) – provinciál Ernest Macák a delegát Vladimír Fekete
23.GK (1990) – provinciál Jozef Kaiser a delegát Andrej Dermek
 

 1. Feb :: Už o týždeň sa začne 28. generálna kapitula saleziánov ¦celý článok

„Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých?“ O tejto téme sa bude hovoriť v Turíne na 28. generálnej kapitule saleziánov, ktorá sa začne v nedeľu 16. februára v Turíne. Potrvá do soboty 4. apríla.
V pláne prác je aj voľba hlavného predstaveného a členov hlavnej rady, rovnako sa bude rokovať aj o niektorých právnych otázkach ohľadom štruktúr Saleziánskej spoločnosti. Novinkou je, že počas dvoch týždňov budú na zasadaniach prítomní aj niekoľkí mladí a laici.
Slovensko budú zastupovať na 28. generálnej kapitule s hlasovacím právom dvaja saleziáni: zvolený delegát don Martin Kačmáry a vikár provinciála don Peter Bučány. Na niektoré časti kapituly je pozvaný aj novomenovaný provinciál don Peter Timko, bez hlasovacieho práva.
 
Zdroj: saleziani.sk