Naj pokánie

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley.  Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum,  v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš:  „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“  Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ Mt 4, 12 – 17
 
Po krste v Jordáne odišiel Ježiš od prichádzajúcich procesií na púšť, do samoty. Keď sa z nej podľa Matúša znova vracal, bolo už pri Jordáne hrobové ticho. Zástupy žiadajúce krst zmizli, lebo zmizol i Ján – Herodes ho dal uväzniť. Ježiš vie, že teraz je rad na ňom. No neostal, aby vyčkával, kedy sa všetci vrátia.  Začne akoby od nuly a predsa bude stavať na tom, čo  Ján Krstiteľ už rozbehol.
 
Ježiš si vybral strategický uzol v Galilei – obchodnú križovatku,  Kafarnaum, aj keď patril priamo pod Herodesa. Ten sa stal pružným a plodným východiskom jeho verejného účinkovania. Bolo možné do neho prísť celkom nečakane a tiež sa z neho nepozorovane vytratiť na všetky strany – cez Galilejské jazero – a to aj poslucháčom. Pôsobiť v Kafarnaume znamenalo byť ako pripojený na internet.
 
Ježiš prebral pochodeň po Jánovi, aby pokračoval presne v tom bode, kde skončil on: v ohlasovní pokánia. Staval na tom najskromnejšom ľudskom základe. Tak dodnes pracujú aj jeho učeníci: začnú tam, kde „skončil“ Boh, aby kde skončia so svojím apoštolátom oni, mohol On začať práve tam.
 
Pápež František rád pripomína postoj chudáčika z Assisi, že evanjelium máme ohlasovať svojím životom a ak treba aj slovami. Ako Krstiteľ, no nadovšetko ako Ježiš máme ohlasova pokánie i my. S tým, že Ježiš pojem pokánia doviedol k plnosti, dokonalosti. Podľa neho je totiž najväčším, najkrajším a najoblažujúcejším pokáním láska. Milovať Boha, seba a blížneho – to je to skutočné svetlo života, ktorého príchod sľuboval Izaiáš.
 
Sr. Dagmar Kráľová
Foto: Ježišovo mesto, vykopávky, z vtáčej perspektívy