Apokalypsa včera i dnes?

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“  Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“  On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: »To som ja« a: »Ten čas je už blízko.« Nechoďte za nimi!  A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“ Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.  Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.  Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam, uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.  To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.  Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť,  lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť. Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.  Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.  Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.  Ak vytrváte, zachováte si život. LK 21, 5-19
 
V dnešnú nedeľu máme pred sebou stať, podľa ktorej biblisti jasne identifikujú, že tretie evanjelium bolo napísané až po páde Jeruzalema. Ježišova predpoveď sa týkala nielen zborenia tohto mesta, ale najmä jeho srdca – chrámu, čo bolo vonkajším spečatením nástupu novej éry kresťanstva. Popri tom je táto stať prorocky prepojená so vzdialenou budúcnosťou. Apokalyptický scenár tých časov sa vzťahoval na Stredomorie, ktoré vtedy bolo takmer celým svetom.
 
Na prahu terajšej nečakanej ekologickej katastrofy celej zeme si vieme atmosféru z evanjelia lepšie sprítomniť. Veď i dnes začíname vidieť apokalyptické znamenia vo vzduchu, na zemi, vo vode i v živých organizmoch. Hľadáme podporu a priazeň kade tade, s narastajúcim pesimizmom sa dívame na nutnosť utrpenia, a pritom by sme mali v nádeji spolupracovať na príchode nového neba a novej zeme, ktoré nám Pán prisľúbil.
 
Aj v tejto časti evanjelista opakuje Ježišovo typické musím, že to všetko musí prísť. Nám vtedy i teraz Ježiš radí vytrvať. Keď rozlúskneme toto sloveso v gréčtine, tak jeho presnejší význam je vydržať pod ťarchou. Vskutku, kresťan je ten, kto s nádejou nesie ťarchu nielen prognóz, ale i svojej konkrétnej skutočnosti vediac, že napriek všetkému zlu Boh pracuje v prospech všetkých nás. Preto vie zlo lepšie uniesť a žiť aj s ťarchou. A keď Ježiš hovorí o onom čase, používa výraz kairos, ktorý znamená čas Božej priazne pre vyvolených. Preto kresťan nepodľahne panike, aj keď čas katastrof podľa evanjelia musí prísť. Lebo pre tých, čo sú jeho i najhorší čas neprestáva byť časom Božej priazne.
 
sestra Dáša
Foto: Kamene v základoch chrámu, Maketa chrámu, V podzemí pod chrámovou plošinou