Komunita volaná ku konverzii

Počas niekoľkých dní novény k Márii Pomocnici deväť jej dcér a dvadsiatka synov, saleziánov, ako jedna modliaca sa rodina, spoločne vykročili.

 

Don Andrea Bozzolo SDB, docent dogmatickej teológie Pápežskej saleziánskej univerzity, previedol túto našu expedíciu, na ktorej sa zúčastnili aj dvaja spolubratia z Ukrajiny a dve spolusestry pôsobiace v Azerbajdžane, prvým listom apoštola Pavla korinťanom.

 

Čerpali sme z božej múdrosti a bohatstva svätých na niekoľkých zastávkach. Pri Ukrižovanom sme sa otvárali logike božej moci, ktorá je pre svet bláznovstvom. Hľadali sme stopy svätého Ducha a jeho pôsobenie. Všímali sme si jeho repelentné účinky voči božiemu nepriateľovi. Nechali sme sa pozvať ku sprevádzaniu mladých v Ježišovom mene a všímali sme si jeho štýl vzťahov. Odhaľovali sme veľkosť poslania, ktoré nám zveruje Pán. Skúmali sme silu zdrojov, ktorými sú Eucharistia, bratský život, svedectvo zasvätenej čistoty, sviatosť zmierenia…

 

Nechali sme sa inšpirovať hymnom na lásku, ktorý nám svojím životom v saleziánskom prevedení, zanechali ako nezrieknuteľné dedičstvo, don Bosco a Matka Mazzarellová. Prechádzka ružovou alejou. Napokon sme prenikli ku koreňom saleziánskej spirituality, ku charizme zakladateľa, ktorou Boh obdaril polosirotu z jednoduchej roľníckej rodiny, nášho Jána Bosca.

 

To je cesta svätosti, pre nás všetkých, ktorým pri pohľade na deti a mladých znejú v srdci Pánove slová: ”Nie bitkou, ale láskou si ich musíš získať za priateľov.” A „Dám ti učiteľku. Ona ťa povedie a naučí múdrosti. Bez nej každá múdrosť je hlúposťou.“ To je pozvanie aj pre vás! Vykročme spolu s našou učiteľkou, Máriou Pomocnicou, silno jej dôverujme a uvidíme okolo seba zázraky.

Karolína Szelesová