Lavori in corso alebo 37. DSS v Turíne

V dňoch 10.-13.1.2019 sa uskutočnili v Turíne na Valdoccu svetové XXXVII. Dni saleziánskej spirituality. Zo Slovenska sme sa na toto stretnutie vydali autom zástupcovia SDB, ASC a FMA a to don Pavol Grach, Peter Kertis, sr.Marta Peťková a pridala sa k nám aj sr. Vlasta z Čiech.
 
Turín nás vítal s krásne ožiarenými zasneženými Alpami v pozadí.  Okrem nás za Slovensko sa tohto stretnutia zúčastnili Michal Hort, svetový prezident exallievov, don Peter Lukáčik,sdb ktorý tento rok pôsobí v Taliansku, sestra Ľudka z Kontemplatívnej fraternity Márie z Nazareta a jedna VDB. Potešilo nás aj stretnutie s don Grišom, sdb z Ukrajiny, ktorý mal formáciu na Slovenku a stretnutie s bratmi, ktorí študujú a pôsobia v Turíne.
 
Na Valdoccu nás prekvapili fúriky, pracovné helmy, značky: „Lavori in corso“ (prebiehajúce práce), nielen vonku v areáli, ale aj v Divadle don Bosca, kde sa odohrávala väčšina spoločných stretnutí asi 350 účastníkov DSS zástupcov 31 zložiek saleziánskej rodiny z celého sveta. A nebolo to len kvôli rekonštrukcii „izbičiek dona Bosca“ a Pinardiho domu, aby sa dostali do pôvodného vzhľadu a boli tak súčasťou širšieho plánu ochrany a propagácie odkazu a dedičstva saleziánskych miest v Turíne na Valdoccu. Táto výzdoba chcela zvýrazniť aj hlavnú tému stretnutia, STRENNU 2019: Svätosť aj pre teba „aby vo vás bola moja radosť“(Jn15,11) Sme na ceste v práci na našej svätosti podľa príkladu Dona Bosca a ďalších 167 svätých, blahoslavených, sluhov Božích a ctihodných, ktorí vyšli zo saleziánskej rodiny.
 
Hneď pri prvom stretnutí nás pozdravil hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime a predstavil nám STRENNU 2019. Ešte predtým prechádzajúc sálou zvítaval sa postupne s účastníkmi. Keďže sme so sr. Vlastou sedeli blízko uličky, milé bratsko- otcovské objatie sa ušlo aj nám J. Zaujalo ma z jeho príhovoru, čo mu povedali mladí: „ Nepotrebujeme vaše kázne, prednášky, rady… ale hlavne vaše svedectvo, že to, čo žijete vás robí šťastnými.“ Pri večernom slovku spomínal ľudí z utečeneckého tábora, v ktorom pôsobí saleziánska komunita, ktorí urobili zbierku pre tých, čo sú ešte chudobnejší… Vnímala som v tom výzvu pre každého k solidarite a podeleniu sa. Aj tí najchudobnejší majú čo dať druhým.
 
Potom sme mohli prežiť dva plné dni, kde sa striedali: spoločná modlitba, prednášky, svedectvá, kultúrny program, čo si pripravili mladí, uvažovanie v skupinách, putovanie po Valdocu a blízkom okolí a spoločné dlhé stolovania v družných rozhovoroch s rôznymi ľuďmi… Bola to sila počúvať, rozprávať, uvažovať o saleziánskej svätosti práve na miestach, kde Don Bosco sväto žil so všetkými námahami i dotykmi Božej milosti…a „nakazil“ túžbou po svätosti a snahou o ňu, toľkých.
 
Piatok 11.1. sa niesol v duchu: Svätosť v škole Dona Bosca. Prednášku mal don Aldo Giraudo, sdb. Po nej nasledovalo silné a podnetné svedectvo don Damira  Stojiča,sdb a jedného mladého z Chorvátska o výchove a sprevádzaní mladých na univerzite v Záhrebe s hlavným cieľom sprostredkovať študentom osobné stretnutie s Ježišom Kristom cez modlitbu, lectio divina, sviatostný život, život v spoločenstve a cez rôzne voľnočasové aktivity a prázdninové programy. Spoločná sv. omša v Bazilike Panny Márie Pomocnice bola stredobodom dňa. Celebroval ju súčasný nástupca Dona Bosca don Angel F. Artime. Tu pri Márii Pomocnici sme si tak hlbšie mohli uvedomiť, kto nás spája ako saleziánsku rodinu a kto nám dáva pravú radosť do nášho života.
 
Po obede sme sa vydali na rôzne miesta Valdocca, ktoré nie sú až tak prvoplánovo navštevované (Na každom mieste sme si pripomenuli konkrétnych svätých sal. rodiny):

 • Krstiteľnica Baziliky Márie Pomocnice – naše povolanie k svätosti začína práve tu – pri krste. Predstavili sme si príklady žitia krstnej milosti: misionári ctih. František Convertini, Sluha Boží Andrej Majcen a ctih. Šimon Srugi.
 • Kaplnka relikvií – tu sme prosili o orodovanie všetkých svätých a blahoslavených sal. rodiny
 • Kazateľnica v Bazilike Márie Pomocnice – tu sme si vypočuli odporúčania, ktoré Don Bosco dal odchádzajúcim misionárom.
 • Saleziánsky dvor – miesto svätosti, priateľstiev a radosti – na tomto mieste sme si pripomenuli 46 mladých svätých saleziánskej rodiny do 29 rokov.
 • Kostol sv. Františka – „ liaheň“ svätosti. Toto miesto hovorí o Don Boscovej spiritualite, ktorú žil a ponúkal mladým (pravidelná a častá sv. zmierenia, Eucharistia, modlitba, Panna Mária, vzory svätosti, kázne, slávenie sviatkov, spev, podnecovanie k veľkým ideálom, spoločenstvo …) Cesta  svätosti je spoločná komunitná cesta, nie sólo…
 • Kaplnka Dcér Márie Pomocnice – v dome FMA sme uvažovali o príklade sv. Márie Dominiky Mazzarelovej, o Euzébii Palomino, o Don Rinaldym, ktorý dlhé roky konal kňazskú službu v dievčenskom oratóriu v tomto dome na Valldocu a inšpiroval založenie Exallieve FMA, Horliteľky Márie Pomocnice, neskôr nazývané Dobrovoľníčky Dona Bosca (VDB).

 
Večer sme prežili v duchu Don Boscovho sna o dvoch stĺpoch v Bazilike Márie Pomocnice v modlitbe pri Ježišovi v Eucharistii a s Máriou pri rozjímavom sv. ruženci. Modlitbu odprevádzali piesne a hudba detí, mladých a ich rodičov.
 
Sobota 12.1. mala hlavnú myšlienku Svätosť ako poslanie. Prednáška laika Františka Torralba zo Španieska s názvom: Vychádzať zo seba, ako darovanie toho kto som, bola veľmi hlboká a podnetná, veľavravná do konkrétneho života. Aj Boh vychádza zo seba pri Vtelení. Vstupuje do obmedzenej podoby, čo je spojené s obmedzením, s ťažkosťami až na kríž… Prečo sa hýbe je ovocím lásky… Nasledovalo podelenie sa s dojmami z nedávnej synody o mladých dvoch jej účastníčok sr. Lucy Muthoni, FMA a Elisa Biasin, MGS. Pri sv. omši opäť pred obedom v Bazilike Márie Pomocnice, ktorú opäť celebroval hlavný predstavený don Angel, mal kázeň don Enrico Stassi,sdb provinciál Piemontu. Zameral sa na dve slová: poznať a decentralizovať sa. Povzbudzoval nás poznávať „vychutnávať“ Božie veci, čo sa dá len v pokoji a hĺbke, aby sme Boha poznali stále viac a vedeli milovať lásku, ktorá vie, ako dať brata do stredu, najmä mladých a núdznych.
 
Zo sobotnej skupinovej práce po jednotlivých zložkách saleziánskej rodiny vyšiel i podklad na blahoslavenstvá saleziánskej rodiny, ktoré nám na záver stretnutia v nedeľu odovzdal hlavný predstavený don Ángel: #SVÄTOSŤ JE AJ PRE TEBA.
BLAHOSLAVENSTVÁ SALEZIÁNSKEJ RODINY:

 1. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá nachádza radosť v chudobe.  Naplnená Božou milosťou bude konať zázraky medzi chudobnými a na okraj vyčlenenými mladými… Toto je svätosť!
 2. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá miernosťou a láskou Dobrého Pastiera prijíma a sprevádza s láskavosťou mladých, vychovávajúc ich k dialógu a prijímaniu druhých… Toto je svätosť!
 3. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá stojí pri druhých, lieči rany toho, kto trpí, vracia nádej tomu, kto ju stratil, a prináša radosť Vzkrieseného Krista… Toto je svätosť!
 4. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá hladná a smädná po spravodlivosti sprevádza mladých pri uskutočňovaní ich projektu plného života v rodine, v práci, v politickom i sociálnom úsilí… Toto je svätosť!
 1. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá prežíva skúsenosť milosrdenstva, otvára oči a srdce pre počúvanie, pre odpustenie, a stáva sa domom, ktorý prijíma… Toto je svätosť!
 2. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá sa usiluje o autentickosť, bezúhonnosť a transparentnosť, hľadí ďalej než len na vonkajšok a rozpoznáva v každej osobe Božiu účinnú milosť… Toto je svätosť!
 3. Blahoslavená saleziánska rodina, ktorá  vychádzajúc z pravdy evanjelia, verná charizme dona Bosca, stáva sa kvasom nového ľudstva a s radosťou prijíma aj kríž pre Božie kráľovstvo… toto je svätosť!

 
Sr. Marta Peťková
Foto: internet agentúra ANS, archiv Marta Peťková, Peter Kertis a Peter Lukáčik

Fotogaléria z Dní spirituality saleziánskej rodiny sa nachádza na Flickr účte agentúry ANS.

Ďalšie materiály z Dní spirituality sú k dispozícii na webstránke podujatia – http://salesianfamilydays.com .

Videá z priamych prenosov niektorých bodov programu sú k dispozícii na Facebook účte agentúry ANS.