Svätosť v saleziánskej rodine je mladá

Rím (Taliansko). Od 10.do 14. apríla 2018 sa v Ríme konal, v poradí už druhý, seminár na podporu káuz blahorečenia a svätorečenia v saleziánskej rodine. Po prvom seminári, ktorý prebehol v apríli 2016, tento bol venovaný predovšetkým vedeckému a teologickému hodnoteniu zázrakov. Prišlo asi 90 účastníkov z radov zasvätených osôb, laikov a diecéznych kňazov. Prítomní boli predstaviteľmi 14 skupín saleziánskej rodiny, čo svedčí o tom, že svätosť je prvkom spoločenstva a vitality v charizmatickej rodine, ktorú založil don Bosco.Za Inštitút dcér Márie Pomocnice sa zúčastnila sr. Piera Cavaglià, generálna sekretárka, vicepostulátorka sr. Sylwia Ciezkowska a 14 FMA pochádzajúcich z rôznych provincií. Generálna Matka, sr. Yvonne Reungoat, FMA, sa prítomným prihovorila vo večernom slovku a hlavný predstavený saleziánov, don Ángel Fernández Artime, ponúkol záverečné zamyslenie vo svetle Hesla na rok 2018, v ktorom sa zameral predovšetkým na presvedčenie, že svätci sú našimi spoločníkmi na cestách a v živote Ducha.
Cieľom tohto seminára – ako pripomenul don Pierluigi Cameroni, generálny postulátor  káuz svätých saleziánskej rodiny – je podporovať prostredníctvom vzťahov, skúsenosti, chvíle zdieľania a práce v skupinách, obsahy a procesy, ktoré by mohli napomôcť overovanie a sprevádzanie predpokladaných zázrakov. Oceňovanie dedičstva svätosti, ktoré začalo prekvitať s donom Boscom a ktoré pretrváva až do našich čias, je dôkazom pravdivosti výroku Jeho nástupcu, don Ruu, ktorý vyslovil po smrti svätého zakladateľa:

„Od tejto chvíle nech je naším prvoradým mottom: svätosť synov nech je dôkazom svätosti Otca „

Medzi pozvanými relátormi, ktorí ponúkli svoj príspevok, boli kardinál Angelo Amato, SDB, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých; otec Boguslaw Turek a Mons. Carmelo Pellegrino z Kongregácie pre kauzy svätých; Otec François-Marie Léthel, OCD, docent spirituality na Teresiane a Dr. Lodovica Maria Zanet, spolupracovníčka generálneho postulátu.
Cesta saleziánskej rodiny, v týchto posledných rokoch, predstavuje 169 členov, ktorí už sú vyhlásení za svätých alebo ktorých proces prebieha (51 káuz v saleziánskej rodine sledovaných postulatúrou a ďalších 5 externých, ktoré sú zverené postulatúre). V priebehu seminára sa vynorilo niekoľko pozoruhodných faktov, z  ktorých uvádzame tieto:

  • viac ako 50 členov je mladších ako 30 rokov: ohromné bohatstvo mladistvej svätosti pre Cirkev a pre svet, ako to bolo prezentované v úvodnom momente modlitby, ktorú pripravili Dcéry Márie Pomocnice
  • Cesta svätosti je komunitná. Čím viac sa kráča spolu a odhodlanejšie sa zapája, tým viac nádejného ovocia táto cesta prináša, a tým ovocím je rast vo svätosti, ako to veľmi presvedčivo učí, v týchto dňoch zverejnená, apoštolská exhortácia pápeža Františka „Gaudete ed Exultate“.
  • Pozornosť na zázrak je silnou výzvou k tomu, že svätosť je v konečnom dôsledku prácou Božej milosti v nás. Prvenstvo má vždy Boh. Ak sa počíta hrdinská povaha čností, všetko je výsledkom vzťahu lásky, v ktorom sa srdce a život otvárajú prítomnosti a pôsobeniu Boha. Je tak prirodzene pravdou, že Cirkev sa nebojí žiadať zázrak aj ako skúšku zhora a overiť okolnosti z vedeckého a predovšetkým teologického hľadiska.

Viac sa o seminári môžete dozvedieť tu
preložila sr. Kaja