Vieme kam GPS

Sestry saleziánky so svojim tímom ponúkajú kurzy o rozlišovaní povolania s názvom GPS. Sú určené pre mladé dievčatá vo veku 17 až 23 rokov. Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie naslúchanie svojmu srdcu, a tak napomôcť ceste rozlišovania a sprevádzania akéhokoľvek povolania. Dievčatá sa bližšie pozrú na manželské, rehoľné a laické povolanie.

Kurzy prebiehajú v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa dievčatá môžu cítiť slobodne a otvorene. V jednotlivých kurzoch nie je núdza o zaujímavých hostí a rôzne prekvapenia. Kurzy sú nadstavené na 2 roky v rámci ktorých sa účastníčky stretnú na štyroch víkendovkách. Kurz je otvorený a flexibilný. Dievčatá môžu začať kedykoľvek a ktorýmkoľvek kurzom. Ktorá chce, môže v stretnutiach pokračovať, ktorá nie, môže prísť jednorázovo.

S členmi tímu je možné komunikovať kedykoľvek prostredníctvom e-mailu gps.fma@gmail.com. Info je možné nájsť aj na facebooku.
O možnosti finančnej podpory kurzu GPS TU.

 

Prihlasovací formulár

 

Meno a priezvisko*
Vek*
Pochádzam z*
Študujem, pracujem*
Baví ma*
Email*
Telefónne číslo*
Prihlasujem sa na kurz (dátum, miesto)*
Poznám saleziánske stredisko aktívnepasívnenepoznám
Na GPS by som chcela zažiť

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať (písomne na gps.fma@gmail.com) rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely. Osobné údaje spracúva prevádzkovateľ na základe zmluvnej požiadavky a v prípade odvolania súhlasu nebudú ďalej zverejňované na vyššie špecifikovaných miestach.
Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.
Zodpovedná osoba za spracovanie osobných údajov je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, Bratislava, gdpr.kbs.sk
Dotknutá osoba, vymedzená osobnými údajmi vyššie na tejto prihláške, dávam v zmysle platných a účinných predpisov súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie uvedených osobných údajov v tu uvedenom rozsahu pre účely evidencie účastníkov podujatia GPS na šk.rok 2018/2019.

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov a účeloch spracovania* ánonie
Polia označené * sú povinné.
[recaptcha]

Prihlasovací formulár je potrebné vyplniť do 10.3.2017.

Cena za kurz je 20€ – platí sa vopred prevodom na účet.

 

Podrobnejšie údaje o zaplatení účastníckeho poplatku ti pošleme, keď nám príde tvoj prihlasovací formulár.

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk