Kde sú zasvätení tam, je radosť

Aj takto by sme mohli opísať stretnutie zasvätených bratislavskej arcidiecézy so svojimi biskupmi.

Slávnosť Obetovania Pána spojená so slávením Dňa zasväteného života začala v Dóme sv. Martina svätou omšou, ktorej predsedal arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. V homílii biskup Mons. Jozef Haľko postupne rozobral modlitbu obnovy rehoľných sľubov. Vyzdvihol dôležitosť daru, ktorý dostávame a ktorý nás zároveň rozvíja. Vyjadril prosbu Bohu, aby boli zasvätení významní pre tento svet, ktorý žije v tekutej dobe, nemá pevné oporné body, východiská, nemá sa čoho zachytiť. „Tento svet potrebuje znamenia, že je možné sa odovzdať Bohu. A práve zasvätení môžu byť vzťažným bodom.“ – povedal otec biskup prítomným. Po homílii si zasvätení so zažatými sviecami v rukách obnovili svoje rehoľné sľuby. V závere slávnosti poďakovali obidvom biskupom v mene všetkých zasvätených predsedníčka KVPŽR sr. Jana Kurkinová FMA a predseda KVRP P. Václav Hypius CSsR.

Po svätej omši pokračoval program pre zasvätených v aule Benedkita XVI. bohosloveckej fakulty UK. V úvodom tvorivom predstavení zástupcov reholí, kde mali zasvätení ukázať či vedia prebudiť svet, chválili Pána za dar povolania piesňou Magnificat. V pozdrave otca arcibiskupa zazneli slová vďaky, ocenenia zasväteným. Vyzdvihol ich poslanie a dôležitú prítomnosť v dnešnom svete. V ďalšej časti stretnutia sa účastníkom prihovoril v prednáške don Maroš Husár SDB s témou Poklad máme v hlinených nádobách. „Môžeme upadnúť do nebezpečenstva, že sa samy považujeme za protagonistov, ale nie sme to my, čo odovzdávame posolstvo. Ani nás Pán nepovolal, aby sme sa stali manažérmi, ale je tu Boh, ktorý žije so svojim postmoderným ľudom, aby sa prejavil a robil zázraky. Nestráca na sile. Je živý a prítomný. Sme povolaní, nechať ho zjaviť cez nás, cez naše komunity, aj cez naše slabosti, neschopnosti.“, povedal vo svojom príhovore don Husár.

Nechýbali ani svedectvá. Verbista Juraj Begány sa podelil o svojej ceste k Bohu cez umenie, listom sa prihovoril zúčastneným Sekulárny Inštitút Dobrovoľníčok dona Bosca a posledné svedectvo patrilo vincentke sr. Damiáne Farkašovej, ktorá predstavila svoju osobnú skúsenosť viery.

Po svedectvách moderátorka stretnutia sr. Monika Skalová FMA predstavila aktivity a činnosť redakcie Zasväteného života ako aj nové číslo časopisu Zasvätený život s prílohou štvrtého listu pod názvom Ohlasujte, ktorý je posledným zo série listov pre zasvätených vydaných pri príležitosti ukončeného Roka zasväteného života.

Po požehnaní otca arcibiskupa stretnutie pokračovalo slávnostným agapé a spontánnymi rozhovormi.

Sviatok Obetovania Pána sa už dvadsať rokov spája s Dňom zasväteného života a to na podnet sv. Jána Pavla II. Bolo to v roku 1997, keď sa po prvýkrát slávil tento deň. Odvtedy sa vo všetkých diecézach stretávajú zasvätení so svojim biskupom, aby spoločne ďakovali a chválili Pána za dar povolania.

Monika Skalová FMA

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk